دفتر توسعه آموزش و مطالعات پزشکی

دفتر توسعه آموزش دانشكده داروسازي به منظور نهادينه کردن امر ارتقاء کيفي آموزش در دانشگاه با استفاده از مشارکت گروهي اعضاء هيئت علمي فعاليت مي نمايند. اين فعاليت ها متشکل از پژوهش درآموزش، برنامه ريزي، ارزشيابي، آموزش مدرسين و آموزش مداوم مي باشد. اين دفتر با استفاده ظرفيتهاي بالقوه موجود، در سطحي بسيار وسيع و همه جانبه در حوزه هاي گسترش آموزش با شناخت نيازهاي حرفه اي و اجتماعي جامعه هدف خود، در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعاليت مي كند.


لینک های مفید:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز

لینک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

دفاتر توسعه آموزش

دانش پژوهی آموزشی

المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی

مشاوره علمی آموزش در علوم پزشکیمسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده: دکتر الناز مهدی زاده
کارشناس: اعظم طلوعیان

شماره تماس مستقیم:33346615
شماره تماس داخلی:318
فاکس: 33344798


تماس با ما: 
تبریز - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده داروسازی
صندوق پستی: 5166414766 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی