معرفی واحد کمیته ایمنی دانشکده

جناب آقای دکتر علی شایان فر
مسئول واحد کمیته ایمنی دانشکده
شماره تماس: 33372250
Email Address : shayanfara@tbzmed.ac.ir


 
  • نوشته شده
  • توسط فرنام نوروزی
  • ویرایش شده
  • توسط مهدیه راوی