آزمایشگاه ها


آزمایشگاه گیاه شناسی    
 
آزمایشگاه نانوتکنولوژی دارویی 
 
آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی   

آزمایشگاه کنترل کیفیت میکروبی دارو  
 
آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی دارویی
 
آزمایشگاه کشت سلول جانوری 
 
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی    
 
آزمایشگاه فارماکولوژی قلب و عروق    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی فارماکوگنوزی 2     

آزمایشگاه تحقیقاتی فارماکوگنوزی 1    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی و شیمی گیاهی 
 
آزمایشگاه بیوفارماسی و فارماکوکینتیک    
 
آزمایشگاه تکنولوژی دارویی 1 
 
آزمایشگاه تکنولوژی دارویی 2   
 
آزمایشگاه فارماکولوژی اعصاب
 
آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی فارماکولوژی و سم شناسی  
 
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی    
 
آزمایشگاه شیمی عمومی و تجزیه  
 
آزمایشگاه شیمی آلی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی فارماکولوژی و سم شناسی    
 
آزمایشگاه سم شناسی    
 
آزمایشگاه مرکزی 
 
آزمایشگاه دارورسانی پوستی
 
آزمایشگاه فرآورده های آرایشی بهداشتی
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی    
 
آزمایشگاه ایمونو فارماکولوژی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی متابولیسم و آنالیز دارو  
 
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی   

آزمایشگاه تهیه و نگهداری نمونه

آزمایشگاه بیوتگنولوژی قارچ و مخمر

آزمایشگاه سامانه نوین دارورسانی

آزمایشگاه دارورسانی سلولی

آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو

آزمایشگاه زیست مواد دارویی

آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد دارویی

آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل کیفی دارو و غذا

آزمایشگاه پروتئومیکس

آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی دارویی
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم ارديبهشت 1402
  • توسط مهدیه راوی