شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
 
 

آزمایشگاه هرباریوم و گیاه شناسی    
 
آزمایشگاه نانو تکنولوژی    
 
آزمایشگاه مواد خوراکی    

آزمایشگاه کنترل میکروبی داروها    
 
آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی    
 
آزمایشگاه کشت سلولی    
 
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی    
 
آزمایشگاه فارماکولوژی قلب و عروق    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی 2     

آزمایشگاه فارماکوگنوزی 1    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی    
 
آزمایشگاه فارماکوکینتیک    
 
آزمایشگاه فارماسیوتیکس 5    
 
آزمایشگاه فارماسیوتیکس    
 
آزمایشگاه علوم اعصاب 2    
 
آزمایشگاه علوم اعصاب    
 
آزمایشگاه شیمی دارویی    
 
آزمایشگاه شیمی تجزیه    
 
آزمایشگاه شیمی آلی    
 
آزمایشگاه سم شناسی مولکولی    
 
آزمایشگاه سم شناسی    
 
آزمایشگاه سانترال    
 
آزمایشگاه داروسازی صنعتی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر    
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی    
 
آزمایشگاه ایمونو فارماکولوژی    
 
آزمایشگاه آنالیز دارویی    
 
آزمایشگاه آنالیز افزاری    


نوشته شده توسط   فرنام نوروزی