وظایف و برنامه کاری رئیس دانشکده


 


وظایف رئیس دانشکده:

الف) نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده

ه) پیشنهاد  بودجه سالانه دانشکده

و) نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

ز) ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح) بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان


 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی