گروههای آموزشی

  دانشکده داروسازی تبریز متشکل از 7 گروه آموزشی بیوتکنولوژی˛ داروسازی بالینی ˛ سم شناسی-فارماکولوژی ˛ شیمی دارویی ˛ فارماسیوتیکس ˛ فارماکوگنوزی و کنترل غذا و دارو می باشد که هر یک در زمینه های مختلفی از علوم داروسازی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند.

گروههای آموزشی دانشکده داروسازی : 
گروه فارماسيوتيكس
  فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه فارماسیوتیکس در راستای پیش برد فرآیندهای  پيش فرمولاسيون، فرمولاسيون، آزمون هاي مختلف فيزيک و شيميايي و يا ميکروبيولوژيکي از نظر کارآئي Invitro ، Invivo محصولات داروئی می باشد.
گروه فارماكولوژي
عمده ترين زمينه هاي تحقيقاتي گروه فارماکولوزی وسم شناسی، مطالعه و بررسي اثرات داروها بر روي قلب و عروق، بررسي اثرات ترکيبات شيميايي مختلف در مدل هاي التهابي، درد و اعتياد، بررسي اثرات Pre conditioning داروها و مواد شيميايي مختلف بر روي عضلات صاف و مخطط ، تحقيقات در مورد تجويز منطقي داروها و عوارض جانبي داروها در بيمارستان ها، ارزيابي، مواد طبيعي و شيميايي در سرطان پوست، ارزيابي بيواکيوالانسي داروهاي شناخته شده در کارخانجات داروئي کشور و بررسي پلي مورفيسم ژني آنزيم هاي دخيل در متابوليسم دراوها مي باشد.
-  گروه فارماكوگنوزي
  از جمله مهمترين فعاليتهاي پژوهشي گروه فارماکوگنوزي عبارتنداز شناسايي گياهان داروئي ايران ،بررسي عصاره ها، فراکسيونها و ترکيبات خالص حاصل از گياهان، استخراج ، جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار شيميايي ترکيبات طبيعي حاصل از منابع طبيعي گياهي ، آناليز کمي و کيفي مواد مؤثره گياهان داروئي و محصولات مرتبط  و  فرمولاسيون فرآورده هاي داروئي گياهي.
گروه شيمي دارويي
از جمله زمينه هاي مهم آموزشی و تحقيقاتي در گروه شيمي دارويي ميتوان به سنتز مواد دارويي، آناليز مواد دارويي، طراحي منطقي تركيبات دارويي، بررسي خصوصيات فيزيكو شيمييايي تركيبات دارويي و ارزيابيهاي بيولوژيك (ميزان اثر دهي) مواد داروئي اشاره كرد.
گروه بيوتكنولوژي دارويي
ازجمله اقدامات مهم آموزشی و پژوهشی گروه بیوتکنولوژی در راستای بررسی ،ابداع و ارائه روشهای نوین بهره برداري از ميکروارگانيسم ها نظير باکتريها جهت توليد مواد داروئي، کنترل و مهار بيماريهاست.
گروه داروسازي باليني
 گروه داروسازی بالینی  وظيفه ارائه دروس متعدد مرتبط نظير دارو درماني بيماريها، کارآموزي داروخانه بيمارستان و کارآموزي عرصه بيمارستان را برعهده دارند.حضور در تيم هاي درمان، شرکت در راند های تيم هاي اطلاعات داروئي و بررسي ADR ، برگزاري سخنراني و سمنيارهايي در مراکز بيمارستاني، برگزاری کارگاههاي آشنايي با داروسازي باليني وکارگاههاي اخلاق در پژوهش، ارائه سخنراني هاي متعدد در دوره هاي بازآموزي داروسازان کشورو همچنین مدیریت کلينيک هاي مشاوره داروئي برعهده این گروه می باشد
- گروه کنترل دارو و غذا
تربيت افراد متخصص در زمينه کنترل کیفیت مواد غذائی و داروئی ، بهبود کيفيت داروهاي توليد داخل، پيشگيري از ورود يا توزيع انواع داروهاي بي کيفيت در کشور که در نهایت منجر به ارتقای سطح صادرات دارويي کشور، کاهش و مرگ و مير و کاهش طول دوره درمان و هزينه هاي مربوطه و نيز کاهش عوارض جانبي داروها فراهم ازجمله وظایف گروه کنترل غذا و دارو می باشد.
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی