امور دانشجویان


لینک معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه

کارشناس اداره امور دانشجویان: خانم معصومه علیزاده
شماره تماس مستقیم:33349591

شرح وظایف

این بخش زیر نظر معاونت آموزشی به ارایه خدمات مختلف از جمله رفاهی می پردازد.
این بخش در طبقه فوقانی دانشکده قرار دارد. برای استفاده از خدمات این بخش و اطلاع در مورد مسایل مربوطه˛ دانشجویان می توانند به این بخش مراجعه نموده و فرم های ویژه جهت تکمیل مدارک را پر نمایند.
دستورالعمل پرداخت وام شهريه به دانشجويان:
اين وام به دانشجوياني كه در آزمون سراسري سازمان سنجش و آزمونهاي مورد تأييد وزارت بهداشت در كليه مقاطع پذيرفته شده‌اند و نيز دانشجويان انتقالي كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي‌باشند، تعلق مي‌گيرد. 

شرايط عمومي وام گيرندگان:
 دارا بودن اولويت نياز مالي
سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام

شرايط آموزشي
 ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
 دانشجو در سنوات مجاز تحصيل مي تواند در خواست وام نمايد.

مبلغ وام
دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته مبلغ 10,000,000 ريال در چهار نوبت و هر نوبت حداكثر مبلغ 2,500,000 ريال مي باشد.
دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته مبلغ 24,000,000 ريال در هشت نوبت و هر نوبت حداكثر مبلغ 3,000,000 ريال مي باشد.
 دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكترا مبلغ 30,000,000 ريال در چهار نوبت هر نوبت حداكثر مبلغ 7,500,000 ريال مي باشد.
دانشجويان انتقالي از خارج و داخل مبلغ 24,000,000 ريال در هشت نوبت و هر نوبت حداكثر مبلغ 3,000,000 ريال مي باشد.
دانشجويان تخصصي دولتي ( آزاد ) مبلغ 200,000,000 ريال در چهار نوبت و هر نوبت حداكثر مبلغ 50,000,000 ريال مي باشد .
وام به حساب آموزش دانشگاه بابت شهريه دانشجو واريز مي گردد.

وديعه مسكن :
وديعه مسكن به دانشجويان متأهل مقاطع روزانه اي كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاههاي دانشجوئي سكونت نداشته باشد و اجاره نامه معتبر ارائه نمايد بعد از گذشت حداقل يك نيمسال از شروع تحصيل و فقط براي يك بار درطول هر مقطع تحصيلي پرداخت مي‌گردد.(فقط به دانشجويان دوره هاي روزانه)
به دانشجويان واجد شرايط مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتري حرفه اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12 وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.
به دستياران تخصص و PhDو كارشناسي ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصيل در صورت احراز شرايط وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.
مبلغ وديعه مسكن براي مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي حرفه اي -/ 12500000 ريال و براي دانشجويان كارشناس ارشد ناپيوسته، دكتري تخصصي 25000000 ريال مي باشد.
پرداخت وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط به شرط سپردن سفته به ميزان وديعه دريافتي با ضامن معتبر و ارائه تعهد محضري امكان پذير است.
به دانشجوياني كه وجهي بابت پيش پرداخت اجاره بهاء (وديعه )پرداخت ننموده اند وديعه مسكن تعلق نمي‌گيرد.
در صورتي كه زوجين دانشجو باشند به يك نفر از آنان وديعه مسكن تعلق مي‌گيرد.
به دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي مي نمايند و يا دانشجويان متاهلي كه متاركه نموده‌اند و نيز دانشجويان مهمان وديعه تعلق نمي‌گيرد.

وام ضروري و ازدواج :
مبلغ وام ضروري حداكثر 1500.000 ريال بوده كه فقط براي دانشجويان روزانه بر اساس جدول امتياز بندي وتصويب شوراي وام دانشجوئي دانشگاه تعيين مي‌گردد. مبلغ اين وام براي دانشجويان جديدالورود متقاضي در صورت رعايت حداقل انتخاب واحد، بدون امتياز بندي حداكثر   700.000 ريال مي باشد.

حداكثر تعداد دفعات وام ضروري به دانشجويان متقاضي با رعايت حداقل فاصله 8  ماهه به شرح زير مي باشد:
مقاطع كارداني ،كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد  2 بار
مقاطع كارشناسي پيوسته 4 بار
مقاطع دكتري حرفه اي 6 بار
 مقاطع دكتري PhD و دستياري  3 بار

وام ازدواج براي يك بار در طول تحصيل به متقاضيان روزانه و شبانه حداكثر تا يكسال پس از تاريخ عقد رسمي و به شرط ازدواج در حين تحصيل و حداكثر تا مبلغ 7500000 ريال تعلق مي‌گيرد.
فارغ التحصيلاني كه بلافاصله (حداكثر تا سه ماه) در مقطع بالاتر پذيرفته ميشوند چنانچه از تاريخ عقد رسمي آنان بيش از يكسال نگذشته باشد مي توانند از وام ازدواج بهره مند گردد.

   ( به شرط احراز در سال 86 ):
-  نفرات اول تا سوم (تيمي وانفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاههاي كشور.
- نفرات اول تا سوم (تيمي وانفرادي) مسابقات ورزشي بين المللي وجهاني دانشجوئي.
- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاههاي كشور.
- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين المللي.
- نفرات اول تا سوم امتحانات جامع كارورزي وعلوم پايه.
- دانشجويان حادثه ديده در بلاياي طبيعي (سيل وزلزله و...)
- دانشجويان حادثه ديده در سوانح وتصادفات.
- دانشجويان مبتلا به بيماريهاي خاص و پرهزينه.
-دانشجويان عازم سفر حج و عتبات عاليات (كه در سال 87 مشرف خواهند شد)
- به دانشجويان جانباز، ايثارگر، آزادگان، دانشجويان سهميه شاهد وخانواده شهداء يك بار حداكثر سقف وام ضروري بدون امتياز بندي تعلق ميگيرد.

دستورالعمل اعطايي تسهيلات رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه:
دانشجوي ممتاز بايد حائز يكي از شرايط زير باشد. برگزيدگان رتبه اول تا سوم كنكور سراسري با معرفي سازمان سنجش
برگزيدگان المپياد علمي دانش آموزي با تأييد وزارت آموزش و پرورش (با عنوان پذيرش دانش‌آموز برگزيده در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري)
برگزيدگان جشنواره خوارزمي
برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي
دانشجوي نمونه: دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است طبق شيوه نامه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي توسط ستاد تشويق دانشجوي نمونه وزارت متبوع به صورت كشوري انتخاب و هر ساله معرفي مي شود.

شرايط آموزشي
مطابق دستورالعمل اجرايي استفاده از وام‌ها
داشتن حداقل معدل 17 در زمان ارائه درخواست وام براي دانشجويان ممتاز ضروري است.
دانشجويان ممتاز بعد از يك نيمسال تحصيلي مي توانند در خواست وام نمايند.

مبلغ و نوع و نحوه پرداخت تسهيلات رفاهي
الف ) وام تحصيلي : 3 برابر سقف مجاز به دانشجويان
ب ) وام ضروري : 3 برابر سقف مجاز به دانشجويان
دفترچه بيمه خدمات درماني
مبلغ سرانه بيمه خدمات درماني به ازاء هر ماه توسط هيئت محترم وزيران  -/44000 ريال اعلام گرديده است.
مدارك لازم جهت صدور دفترچه:
كپي صفحه اول و دوم شناسنامه.
كپي كارت ملي و يا برگه‌اي كه نمايانگر كد ملي متقاضي باشد.
عكس 4×3 يك قطعه.
اصل دفترچه بيمه براي متقاضيان تمديد و تكميل فرم مخصوص براي متقاضيان بار اول.
مبلغ -/2000 ريال هزينه چاپ دفترچه.

ارائه مدارك فوق الزامي است . 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی