برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

نتایج خودارزيابي دانشکده داروسازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای

نتایج خودارزيابي دانشکده داروسازی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای
حوزه آموزش دانشجو

 
   
شماره استاندارد:  S1A8
مشخص بودن برنامه هاي درسي
نشانگرها
 
I1S1A8- موجود  بودن برنامه هاي درسي رشته هاي  مختلف به شكل مکتوب (الزامي) 
I2S1A8- در دسترس بودن برنامه هاي درسي هر رشته براي اساتيد و دانشجويان (الزامي) 
I3S1A8- معرفي برنامه درسي هر رشته به صورت مکتوب به دانشجويان در آغاز دوره تحصيل  . (الزامي) 
I4S1A8- معرفي مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجويان (شامل سر فصل، وظايف دانشجو، نحوه ارزشيابي دانشجو و منابع) درقالب فرم يکسان در سطح موسسه (الزامي) 
I5S1A8- قابل دسترس بودن برنامه هاي درسي و فرمهاي معرفي درس (سیلابس) از Home Page هر دانشكده (الزامی)   
 
 
   
شماره استاندارد:  S2A8
 پشتيباني از شيوه هاي فعال و مناسب تدريس       
نشانگرها
 
I1S2A8- ارائه منظم كارگاههاي روش تدريس در مؤسسه (الزامي) 
I2S2A8- رضايت اعضاي هيات علمي از مناسب بودن و كاربردي بودن كارگاههاي روش تدريس (ترجيحي) 
I3S2A8- وجود و اجراي آيين نامه هاي تشويقي در موسسه براي مدرسيني كه از شيوه هاي فعال و نوين تدريس استفاده مي كنند (ترجيحي)   
I4S2A8- وجود دفتر توسعه آموزش در دانشكده هایی که بیش ار 50 نفر هیات علمی دارند (الزامي)
I5S2A8- وجود سيستم مناسب نظارت بر بكارگيري روشهاي نوين تدريس و تعيين روند بهره گيري مدرسين از شيوه هاي جديد (ترجيحي) 
I6S2A8- روند رو به رشد استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي فعال و نوين تدريس در 5 سال گذشته (ترجيحي) 
I7S2A8- وجود برنامه و سيستم مشخص براي توسعه بهره گيري از امكانات شبکه رايانه اي در جهت بهبود آموزش و پژوهش (ترجيحي) 
I8S2A8- روند رو به رشد تهيه و استفاده از رسانه هاي كمك آموزشي روزآمد (ترجيحي)
I9S2A8- وجود سيستم مورد توافق در بين گروههاي آموزشي براي مشاهده و نقدتدريس همكاران در هر گروه (ترجيحي) 
   
شماره استاندارد:  S3A8
 ارزشيابي منظم برنامه هاي درسي       
نشانگرها
 
I1S3A8- وجود برنامه مشخصي جهت همكاري مراكز توسعه آموزش پزشكي با گروههاي آموزشي براي تهيه ابزارها و بكارگيري شيوه هاي مناسب ارزشيابي برنامه درسي گروهها در فواصل زماني معين (ترجيحي) 
I2S3A8-  تهيه  و ثبت گزارشهاي ارزشيابي ادواري برنامه هاي گروههاي آموزشي (الزامي)
I3S3A8- مشاركت فعال اکثريت  اعضاي هيات علمي هر گروه آموزشي در ارزشيابي برنامه آموزشي گروه (ترجیحی)
I4S3A8- وجود برنامه مشخص جهت همكاري مراكز توسعه آموزش پزشكي با مدرسين، گروههاي آموزشي و يا كميته برنامه ريزي درسي دانشكده براي تهيه فرمهاي ارزشيابي درس (Course Evaluation)  و اجراي ارزشيابي درس به صورت ساليانه  (ترجيحي) 
I5S3A8- وجود پرونده براي هر درس (حاوي سوابق مربوط به درس به تفكيك: سرفصل، مدرس، نحوه ارزشيابي درس و نتايج آن) در موسسه (ترجيحي) 
I6S3A8- روند رو به رشد استفاده از نتايج ارزشيابي برنامه ها و ارزشيابي دروس براي انجام اصلاحات آموزشي (ترجيحي) 
 
 
   
شماره استاندارد:  S4A8
 وجود سيستم كارآمد و پاسخگو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس نظري
نشانگرها
 
I1S4A8- وجود كميته نظارت بر برگزاري آزمونها توام با شيوه نامه مشخص در هر دانشکده (ترجيحي) 
I2S4A8- مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان (الزامي)
I3S4A8- وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونها (ترجيحي) 
I4S4A8-  روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونها براي انجام اصلاحات (ترجيحي) 
I5S4A8- اعلام نتايج آزمونها به دانشجويان به صورت محرمانه يا بدون نام (ترجيحي) 
I6S4A8- مشاركت  نمايندگان دانشجويان در تهيه تقويم امتحانات.. (ترجيحي) 
 
   
شماره استاندارد:  S5A8
 وجود سيستم كارآمد و پاسخگو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس عملي و باليني           
نشانگرها
 
I1S5A8- شركت  اکثريت  اعضاي هيات علمي باليني  در كارگاههاي ارزيابي عملي و باليني دانشجو (الزامي)
I2S5A8- مشخص بودن نحوه اجرا و نمره گذاري آزمونهاي باليني و عملي و اعلام آن به دانشجويان (نحوه نمره گذاري - چك ليستها ....) (الزامي) 
I3S5A8- وجود كميته نظارت بر برگزاري آزمونهاي باليني و عملي  با شيوه نامه مشخص در هر دانشکده يا بيمارستان آموزشي (ترجيحي) 
I4S5A8- مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان در آزمونهاي عملي و باليني (ترجيحي) 
I5S5A8- روند رو به رشد  استفاده از روشهاي علمي مناسب براي ارزيابي عملي و باليني دانشجويان (ترجيحي) 
I6S5A8- وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونهاي عملي و باليني به منظور بررسي اصلاحات لازم در برنامه (ترجيحي) 
I7S5A8- روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونهاي عملي و باليني براي انجام اصلاحات آموزشي (ترجيحي) 
I8S5A8- يكسان بودن شيوه هاي ارزيابي باليني و عملي دانشجويان در بخشهاي مشابه از مراكز مختلف (ترجيحي) 
I9S5A8- اعلام محرمانه  و يا بدون نام نتايج آزمونهاي عملي و باليني به دانشجويان (ترجيحي) 
 
   
شماره استاندارد:  S7A8
 توجه ويژه به حل مشكلات آموزشي مؤسسه از طريق تحقيقات                   
نشانگرها
 
I1S7A8- روند رو به رشد ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط باتحقيقات آموزشي  براي  اعضاي هيات علمي، کارشناسان، ودانشجويان علاقمند در  5 سال گذشته (ترجيحي) 
I2S7A8- وجود گروههاي كارشناسي در دانشگاه و يا‌ در درون دانشكده ها براي ارائه خدمات مشاوره اي و كارشناسي طرحهاي پژوهشي مرتبط با آموزش (ترجيحي) 
I3S7A8-  تعيين و اعلام اولويتهاي دانشگاه در زمينه تحقيقات آموزشي (ترجيحي) 
I4S7A8-.استفاده از نتايج تحقيقات آموزشي براي تصميم گيريهاي آموزشي دانشگاه   (ترجيحي)