فرایند ها

فرایند اعتراض دانشجویان
فرایند کمیته آزمون
فرایند نظارت بر برگزاری آزمون


فرآیند و مراحل اجرای ارزشیابی الکترونیکی:
الف- فرایند قبل از شروع ارزشیابی
  1.  وارد کردن دقیق نام اساتید هر درس با ذکر تعداد جلسات تدریسی در هر ترم در برنامه
  2.  تعریف اساتید جدید
  ب - فرایند فعال شدن برنامه و شروع ارزشیابی :
  1. اطلاع رسانی به دانشجویان برای ارزشیابی اساتید از طریق نمایندگان هر ورودی و آگهی در LCD و در کانال ارتباطی دانشکده
  2. درخواست از مدیران گروه و مسئولین دانشکده برای ارزشیابی اساتید
  ج- فرایند بعد از اتمام ارزشیابی :
         بعد از اتمام ارزشیابی و غیر فعال شدن سایت، در دو مرحله کاربردی نتایج آنالیز می شود:
  1.  مرحله آنالیز نتایج :
آنالیز به سه صورت:
الف - میانگین ترمهای گذشته گروهها
ب - میانگین ترمهای گذشته به تفکیک هر گروه
ج - آنالیز نمرات ترم به ترم هر استاد در گروه مربوطه و مقایسه آنها با یکدیگر

 مرحله گزارش گیری و ارسال نتایج :
الف - نتایج ارزشیابی فراگیران و مدیران به اساتید ذینفع طی نامه کتبی اعلام می گردد تا با ورود به سامانه ارزشیابی و وارد کردن کد و رمز عبور از نتایج ارزشیابی خود مطلع شوند.
ب - نتایج ارزشیابی هر گروه طی نامه کتبی به مدیر گروه، مسئولین دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولین EDC در هر ترم ارسال می شود.

 
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی