برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

فرایند و مراحل انجام ارزشیابی


مراحل اجرای ارزشیابی الکترونیکی :
الف- فرایند قبل از شروع ارزشیابی
  1.  وارد کردن دقیق نام اساتید هر درس با ذکر تعداد جلسات تدریسی در هر ترم در برنامه
  2.  تعریف اساتید جدید
 
ب - فرایند فعال شدن برنامه و شروع ارزشیابی :
  1. اطلاع رسانی به دانشجویان برای ارزشیابی اساتید از طریق نمایندگان هر ورودی و آگهی در LCD و در کانال ارتباطی دانشکده
  2. درخواست از مدیران گروه و مسئولین دانشکده برای ارزشیابی اساتید
 
ج- فرایند بعد از اتمام ارزشیابی :
بعد از اتمام ارزشیابی و غیر فعال شدن سایت، در دو مرحله کاربردی نتایج آنالیز می شود:
  1.  مرحله آنالیز نتایج :
آنالیز به سه صورت:
الف - میانگین ترمهای گذشته گروهها
ب - میانگین ترمهای گذشته به تفکیک هر گروه
ج - آنالیز نمرات ترم به ترم هر استاد در گروه مربوطه و مقایسه آنها با یکدیگر
  1.  مرحله گزارش گیری و ارسال نتایج :
الف - نتایج ارزشیابی فراگیران و مدیران به اساتید ذینفع طی نامه کتبی اعلام می گردد تا با ورود به سامانه ارزشیابی و وارد کردن کد و رمز عبور از نتایج ارزشیابی خود مطلع شوند.
ب - نتایج ارزشیابی هر گروه طی نامه کتبی به مدیر گروه، مسئولین دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولین EDC در هر ترم ارسال می شود.
 
 
 EDO
 

آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان شورای تخصصی داروسازی

فعال شدن سامانه ارزشیابی

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان