آیین نامه و فرم های EDO

 
آئین نامه ها و فرم ها:

آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری
آئین نامه اجرایی ارتقا (1)
آیین نامه جدید ارتقا
شیوه نامه جدید ارزشیابی
 آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)
 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی 
فرمهاي ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي گروه پزشكي
راهنمای آموزش الکترونیکی جهت آشنایی مدرسین و فراگیران با سامانه های LMS، نوید، فرادید
آئین نامه و فرم های راهنمای دانش پژوهی
آئین نامه و فرم های راهنمای جشنواره مطهری
فرم ارسال فرآیند پانزدهمین جشنواره شهيد مطهري
ارسال فرآیند- پانزدهمین جشنواره شهید مطهری
اساسنامه باشگاه اعضای هیات علمی برگزیده
شاخص های اعضای هیات علمی برگزیده
آيين نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

شیوه نامه  انتخاب استاد نمونه آموزشی

توانمند سازی اساتید (راهنمای تهیه سوالات بصورت MCQ)
فرم طرح درس
طرح درس نمونه
راهنمای تهیه فیلم های کمک های آموزشی
فرم فعالیتهای آموزشی.doc
فرم های ارزشیابی جدید اساتید 
  • ویرایش شده
  • در شنبه هفتم اسفند 1400
  • توسط فرنام نوروزی