معرفی کمیته آزمون

کمیته آزمون :
 
ارزیابی دانشجویان در طول تحصیل امری ضروری است. هدف نهایی ارزیابی دانشجو، ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه و یادگیری و اطمینان از یادگیری می باشد. باتوجه به اهمیت ارزیابی دانشجو در ارتقای یادگیری، بهبود کیفیت آموزش و اطمینان از کیفیت آموزش فارغ التحصیلان، لازم است رویکردی جامع به ارزیابی دانشجو وجود داشته باشد بنابر این ارزیابی دانشجو باید متناسب با اهداف و محتوای کوریکولوم درسی باشد و از روشهای متنوع ارزیابی دانشجو متناسب با اهداف دوره ارزیابی استفاده شود.
مراحل مربوط به تدوین، تصویب و اصلاح شیوه نامه های مرتبط به ارزیابی دانشجو، طراحی سیستم ارزیابی دانشجو و نظارت بر اجرای آن بر عهده کمیته آزمون دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون آموزشی، رئیس EDO و رئیس آموزش می باشد. فرایند ارزیابی توسط مرکز آزمون و تحت نظارت کمیته آزمون صورت می گیرد.
دفتر توسعه آموزش دانشکده در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارتقاء کیفیت ارزیابی دانشجو نظارت داشته و خدمات مشاوره ای به گروههای آموزشی ارائه می کند.
برای ارتقای کیفیت آزمون ها، از اعضای هیأت علمی نیاز سنجی و کارگاه هایی برای طراحی سوالات و بودجه بندی و اجرای آزمون ها توسط دفتر توسعه آموزش برگزار می شود.

 
  • ویرایش شده
  • در شنبه سیزدهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی