اعضای کمیته دانش پژوهی


       اعضای کمیته :
  1. رئیس دانشکده                                    
  2. معاون آموزشی                                    
  3. رئیس EDO               
  4. دکتر نسرین مالکی
  5. دکتر مسلم نجفی
  6. دکتر فرناز منجم زاده 


        
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی