اعضا کمیته توسعه آموزش دانشجویی

 محمد فیضی زاده
 طاهر صیاد
سید امین شفائی باقری
امیر معراجی
صدیقه محمد زاده
نازنین کریم زاده
یاسمن علیاپور
آیناز ضرغام پور
طوبی قلی خانی
هانیه رنجکش زاده 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی