اهداف دفتر EDO

برنامه راهبردي و اهداف کلی دفتر توسعه آموزش دانشکده عبارتند از :

 

تلاش برای ارتقاء کیفیت آموزش
 

سعی در آموزش و توانمندسازی اساتید دانشکده
 

کوشش در جھت ارزشیابی درست در حیطه ھای مختلف
 

تلاش برای ایجاد انگیزه و ھدایت طرحھا به سمت پژوھش در آموزش


ارائه محصولات آموزشی برای استفاده اساتید و دانشجویان

 

برنامه عملیاتی اهداف بشرح ذیل می باشد :
 

الف  - تلاش برای ارتقاء کیفیت آموزش با استفاده از روشهاي نوین آموزشی در تدریس دروس عملی، نظري، بالینی و کارآموزي


       بازنگري
و به روزرسانی طرح دروس هر ترم تکمیل طرح دروس رشته هاي جدیدالتاسیس PhD 


       بارگذاري طرح درس رشته هاي کارشناسی ارشد و به روز کردن برنامه کاري اساتید در هر ترم


 

ب- سعی در آموزش و توانمندسازی اساتید دانشکده با نیازسنجی براي تشکیل کارگاههاي مورد نیاز براي اعضاي هیات علمی


    برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشی براي اساتید دانشکده، طراحی پمفلتهاي  آموزشی و بارگذاري آنها در وب سایت براي استفاده علاقمندان


   ارائه مشاوره در زمینه طرحهاي آموزشی

 

ج – کوشش در جھت ارزشیابی درست در حیطه ھای مختلف با ارزیابی اعضاي هیات علمی دانشکده در دو زمینه ارزشیابی کیفیت تدریس و آنالیز نتایج ارزشیابی با ارسال بازخورد به مسئولین و مدیران گروه


     ارزیابی دانشجویان با تحلیل آزمونهاي انجام گرفته و ارائه نتایج آنها به EDC، مسئولین، مدیران گروه و استاد مربوطه


    
ارزیابی گروههاي آموزشی و دانشکده با انجام ارزشیابی درونی

 

د- تلاش برای ایجاد انگیزه و ھدایت طرحھا به سمت پژوھش در آموزش با ارائه مشاوره براي طرحهاي پژوهش در آموزش دانش پژوهی

 

رارائه محصولات آموزشی برای استفاده اساتید و دانشجویان با بارگذاری فیلمهاي آموزشی و اسلاید ها، کتابها و مجلات دانشکده در وب سایت دانشکده و به روز کردن آنها


 

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی