برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

اهداف دفتر EDO

 
 

برنامه راهبردي و اهداف کلی دفتر توسعه آموزش دانشکده عبارتند از :

الف تلاش برای ارتقاء کیفیت آموزش

ب سعی در آموزش و توانمندسازی اساتید دانشکده

ج کوشش در جھت ارزشیابی درست در حیطه ھای مختلف

د تلاش برای ایجاد انگیزه و ھدایت طرحھا به سمت پژوھش در آموزش

ر ارائه محصولات آموزشی برای استفاده اساتید و دانشجویان

برنامه عملیاتی اهداف بشرح ذیل می باشد :

الف تلاش برای ارتقاء کیفیت آموزش با

- استفاده از روشهاي نوین آموزشی در تدریس دروس عملی، نظري، بالینی و کارآموزي

- بازنگري و به روزرسانی طرح دروس هر ترم

- تکمیل طرح دروس رشته هاي جدیدالتاسیس PhD

- بارگذاري طرح درس رشته هاي کارشناسی ارشد

- به روز کردن برنامه کاري اساتید در هر ترم

ب سعی در آموزش و توانمندسازی اساتید دانشکده با

- نیازسنجی براي تشکیل کارگاههاي مورد نیاز براي اعضاي هیات علمی

- برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشی براي اساتید دانشکده

- طراحی پمفلتهاي آموزشی و بارگذاري آنها در وب سایت براي استفاده علاقمندان

- ارائه مشاوره در زمینه طرحهاي آموزشی

ج – کوشش در جھت ارزشیابی درست در حیطه ھای مختلف با

- ارزیابی اعضاي هیات علمی دانشکده در دو زمینه ارزشیابی کیفیت تدریس و آنالیز نتایج ارزشیابی با ارسال بازخورد به مسئولین و

مدیران گروه

- ارزیابی دانشجویان با تحلیل آزمونهاي انجام گرفته و ارائه نتایج آنها به EDC ، مسئولین، مدیران گروه و استاد مربوطه

- ارزیابی گروههاي آموزشی و دانشکده با انجام ارزشیابی درونی

د- تلاش برای ایجاد انگیزه و ھدایت طرحھا به سمت پژوھش در آموزش با

- ارائه مشاوره براي طرحهاي پژوهش در آموزش

- دانش پژوهی

رارائه محصولات آموزشی برای استفاده اساتید و دانشجویان با بارگذاری

- فیلمهاي آموزشی

- اسلایدها

- کتابها و مجلات دانشکده

در وب سایت دانشکده و به روز کردن آنها

آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان شورای تخصصی داروسازی

فعال شدن سامانه ارزشیابی

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان