اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها


        اعضای کمیته :
  1. رئیس دانشکده
  2. معاون آموزشی
  3. مسئول EDO
  4. رئیس آموزش

ابلاغ کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی