معاون آموزشي

 
فاکس: 33344798-041

 
این بخش جزو مهم ترین بخش های دانشکده می باشد و در واقع تمام امور آموزشی و دانشجویی را بر عهده دارد. اهم وظایف معاونت اموزشی به شرح زیر می باشد
  همکاری با ریاست دانشکده در جهت جمع آوری و تنظیم روشهای نوین آموزشی
  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط
  نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی و پرسشهای امتحانی و آزمونها
  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
  اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
  شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط
 نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
  تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده
   نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات 
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه نهم آذر 1401
  • توسط مهدیه راوی