حسابداری


مسئول حسابداری
آقای بهزاد منافی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :311
شرح وظایف


آقای امیر میرزایی
مسئول حقوق و دستمزد
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309
شرح وظایف


خانم کبری ساعی
کارشناس امور مالی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309


خانم نفیسه موسوی
کارشناس امور مالی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309


خانم زهرا خوشبختلو
حسابدار و مسئول اموال
داخلی: 303


مسئول کارپردازی
آقای ابوالفضل رضوانی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :307
شرح وظایف 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و چهارم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی