اعتبار سنجی دانشکده

حوزه: رسالت و اهداف
   
شماره استاندارد:  S1A1 متن استاندارد: مشخص بودن رسالت (Mission)و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش
نشانگرها
 
I1S1A1- وجود اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مکتوب براي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش (الزامي)
I2S1A1- آگاهي اعضا هيئت علمي و کارکنان ارشد از رسالتها و اهداف دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش (الزامي)
I3S1A1- مشخص بودن فرايند اعمال تغييرات ضروري در اهداف و رسالتهاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش (ترجيحي)
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S2A1 متن استاندارد: جامعيت و صراحت رسالت و اهداف تدوين شده
نشانگرها
 
I1S2A1- تدوين اهداف به تفکيک در حوزه هاي آموزش - پژوهش - ارائه خدمات (الزامي)
I2S2A1- مشخص بودن مسئوليتهاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش در قبال جامعه (الزامي)
I3S2A1- تناسب اهداف مؤسسه با برنامه هاي توسعه کشور و منابع در اختيار مؤسسه (الزامي)
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S3A1 متن استاندارد: وجود ساز و کار مشخص براي بررسي ميزان تحقق اهداف مؤسسه و واحدهاي تحت پوشش
نشانگرها
 
I1S3A1- مشخص بودن فرآيندهاي سنجش ميزان تحقق اهداف (الزامي)
I2S3A1- وجود گزارشهاي ادواري مبني بر ميزان دستيابي به اهداف (ترجيحي)
I3S3A1- وجود گزارشهاي مستند از ميزان پيشرفت و يا تجديد نظر و اصلاح اهداف (الزامي)
 
 
  
 
 
   
شماره استاندارد:  S4A1 متن استاندارد: مشارکت دست اندرکاران مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت واهداف
نشانگرها
 
I1S4A1- مشارکت مديران ارشد مؤسسه در تدوين بيانيه رسالت و اهداف مؤسسه (الزامي)
I2S4A1- وجود روشهاي مدون براي مشارکت گروههاي منتخب دانشجويان- اعضا هيئت علمي و کارکنان در تدوين اهداف مؤسسه (ترجيحي)
I3S4A1- مشارکت گروههاي منتخب هيئت علمي، دانشجويان و کارکنان در تدوين رسالت و اهداف مؤسسه (ترجيحي)
I4S4A1- مشخص بودن شيوه انتخاب گروههاي منتخب دانشجويان، اعضا هيئت علمي و کارکنان کميته هاي تدوين اهداف مؤسسه (ترجيحي
 
 

بایستی دانشکده ها در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه برای واحد خود مشارکت نموده و اعضای هیئت علمی از برنامه های دانشکده مطلع بوده و دانشکده هر شش ماه گزارشی از میزان پیشرفت برنامه برای خود تهیه نماید و در صورت عدم دسترسی به اهداف ،  در برنامه خود بازنگری نماید

در تدوین برنامه عملیاتی بایستی شاخص های دستیابی برای هر یک از برنامه ها تعریف شده و هر شش ماه بر اساس آن شاخص اندازه گیری گردد .

در صورت نیاز به باز نگری و تغییر برنامه بایستی طبق فرایند تغییر برنامه که  این فرایند از طریق ریاست دانشگاه به واحد ها اعلام گردیده است انجام گیرد .

 
 
حوزه: مدیریت
 
 
   
شماره استاندارد:  S2A2
 وجود سازوكار مدون براي اصلاح فرايندهاي تصميم گيري و انجام وظايف مؤسسه
نشانگرها
 
I1S2A2- مکتوب و روشن بودن فرايندهاي تصميم گيري در سازمان (الزامي)
I2S2A2- وجود کميته پايش و اصلاح فرايندها در تمامي واحدهاي سازماني تحت پوشش (ترجيحي)
I3S2A2- وجود مستندات قابل ارزيابي از عملکرد کميته اصلاح فرايندها (ترجيحي)
 
 

واحدها بایستی برای خود فرایند های پر تکرار رابنویسند .

تشکیل کمیته اصلاح فرایند ها و صدور ابلاغ

تشکیل جلسات و مستند سازی صورت جلسات

موارد فوق مستند سازی شده و برای هر سنجه لینک گردد.

 
  
 
   
شماره استاندارد:  S3A2
 روشن و مکتوب بودن وظايف و حدود اختيارات افراد شاغل در مؤسسه
نشانگرها
 
I1S3A2- روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات کارکنان در کليه سطوح مديريتي (الزامي)
I2S3A2- روشن و مکتوب بودن شرح وظايف و حدود اختيارات افراد حقيقي و حقوقي طرف قرارداد مؤسسه (ترجيحي)
I3S3A2- مطلع بودن افراد از شرح وظايف محوله، حقوق و حدود اختيارات خود و ساير همکاران (الزامي)
I4S3A2- اعلام عمومي شرح وظايف اصلي کارکنان به نحوي که براي مراجعان قابل رويت باشد (الزامي)
I5S3A2- وجود ساز و کار معين براي تعيين، تجديد نظر، اصلاح و اطلاع رساني در مورد شرح وظايف (ترجيحي)
 

شرح وظایف کارکنان بایستی توسط نیروی انسانی دانشگاه در اختیار کلیه واحد ها قرار گیرد و سپس در اتاق کارکنان نصب گردیده و تمامی کارکنان از شرح وظایف خود مطلع باشند البته این شرح وظایف بایستی به امضای ریاست دانشگاه ،ریاست واحد و کارمند رسیده باشد

   
شماره استاندارد:  S4A2
 اهتمام مديريت دانشگاه به تدوين شيوه نامه هاي مناسب براي اجراي نظام مند مقررات و وظايف
نشانگرها
 
I1S4A2- سازگاري آيين نامه هاي داخلي با مقررات کشوري (الزامی)
I2S4A2- وجود سازوکار مدون براي مشارکت افراد ذيربط در تدوين آيين نامه ها (ترجيحي)
I3S4A2- مکتوب و در دسترس بودن آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي در واحدهاي ذيربط (الزامي)
I4S4A2- اطلاع رساني مناسب به افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي (الزامي)
I5S4A2- آگاهي مديران و افراد ذيربط در مورد آيين نامه هاي داخلي و مقررات عمومي (الزامي)
I6S4A2- جامعيت، صراحت و سازگاري مفاد آيين نامه ها با يكديگر (الزامي)
 

کلیه واحدها بایستی از ائین نامه ها و مقررات مرتبط آگاهی داشته و اطلاع رسانی مناسب برای واحدها از طریق معاونت پشتیبانی انجام گرفته باشد .

  
 
حوزه:منابع و امکانات
 
 
   
شماره استاندارد:  S6A3
 وجود فضا و امکانات فيزيکي مناسب در دانشکده ها 
نشانگرها
 
I1S6A3- کافي بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجويان و واحدهاي درسي ارائه شده (الزامي)
I2S6A3- مناسب بودن فضاي کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهويه، حرارت و برودت، تميزي، صندلي) (الزامي)
I3S6A3- استفاده بهينه دانشکده از فضاهاي آموزشي (ترجيحي)
I4S6A3- کافي بودن تعداد آزمايشگاهها به نسبت دانشجويان و دروس آزمايشگاهي (الزامي)
I5S6A3- مناسب بودن فضاي آزمايشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهويه، حرارت و برودت، تميزي، صندلي) (الزامي)
I6S6A3- وجود يا دسترسي آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهيزات کافي) (ترجيحي)
I7S6A3- استفاده بهينه دانشکده ها از آزمايشگاهها (ترجيحي)
I8S6A-در اختيار بودن فضاي دفتري مناسب براي هر كدام از اساتيد تمام وقت که از نور کافي و امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رساني) (ترجيحي)
I9S6A3- قابل دسترس بودن اتاقهاي هيئت علمي براي دانشجويان (الزامي)
I10S6A3- کفايت و کيفيت سرويسهاي بهداشتي (ترجيحي)
I11S6A3- در دسترس بودن نمازخانه مناسب براي دانشکده (ترجيحي)
I12S6A3- مناسب بودن فضاي آموزشي ويژه دوره هاي تحصيلات تکميلي (انعطاف پذيري كلاسها براي آموزش گروههاي کوچک و آموزش انفرادي) (ترجيحي)
I13S6A3- کافي بودن اتاقهاي اختصاص داده شده به دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي (ترجيحي)
I14S6A3- دسترسي آسان به تجهيزات و خدمات رسانه اي در کلاسها (پروژکتور، ويديو، کامپيوتر، سيستم صوتي  ....) (ترجيحي)
I15S6A3- وجود تابلو اعلانات اختصاصي براي هر گروه آموزشي و مديريت دانشكده ها (الزامي)
I16S6A3- وجود تابلوهاي راهنما در دانشکده ها (الزامي)
I17S6A3- استفاده بهينه از فضاي اداري دانشکده (ترجيحي)
 
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S7A3
 رعايت استانداردهاي ايمني در دانشکده ها
نشانگرها
 
I1S7A3- اطلاع مسوول خدمات دانشکده از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در فضاهاي دانشکده (الزامي)
I2S7A3- اطلاع مسوول آزمايشگاهها از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در آزمايشگاهها (الزامي)
I3S7A3- اطلاع مسوول تاسيسات از استانداردهاي ايمني و رعايت استانداردهاي ايمني در تاسيسات (الزامي)
 
 

در کلیه استاندارد های بالا بایستی ریاست هر دانشکده نسبت به ارعایت کامل استاندارد ها عمل نموده و در مواردی که نیاز به مشارکت معاونت پشتیبانی و معاونت آموزشی می باشد هماهنگی های لازم انجام گیرد

  
 
 
   
شماره استاندارد:  S8A3
 مناسب بودن فضاي اختصاص داده شده به دانشجويان جهت فعاليتهاي انفرادي، گروهي و فوق برنامه
 
شانگرها
 
I1S8A3- وجود اتاقهايي جهت انجام فعاليتهاي فوق برنامه علمي، فرهنگي و اجتماعي (ترجيحي)
I2S8A3- اختصاص قفسه (کمد) قفل دار شخصي به دانشجويان (ترجيحي)
I3S8A3- وجود فضاي مکالمه، (استراحتگاه)، و خدمات غذايي براي دانشجويان در درون يا نزديکي دانشکده (ترجيحي)
 
 
 

در این استاندارد نیز هماهنگی های لازم ریاست دانشکده با معاونت دانشجویی فرهنگی انجام پذیر می باشد

 
 
   
شماره استاندارد:  S9A3
 دسترسي آسان به خدمات تکثير جهت دانشجويان و هيأت علمي 
نشانگرها
 
I1S9A3-  وجود دستگاههاي تكثير مناسب كه در طول ساعات اداري ارائه خدمت نمايد. (الزامي)
I2S9A3-  رضايت دانشجويان و اعضاي هيأت علمي از خدمات تكثير ارائه شده. (ترجيحي)


در این استاندارد لازم است حداقل رضایت سنجی از دانشجویان و کارکنان بصورت سالانه موجود باشد

 
   
شماره استاندارد:  S10A3
 وجود امکانات مناسب براي آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان (Skill lab)
نشانگرها
 
I1S10A3- وجود فضاي ويژه جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي (الزامي)
I2S10A3- وجود تجهيزات مناسب و کافي جهت مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي به تفکيک هر رشته (الزامي)
I3S10A3- وجود برنامة مناسب و مکتوب براي استفاده از امکانات  LabSkill  (الزامي)
I4S10A3- استفاده کافي از امکانات Skill lab براي تقويت آموزش عملي (ترجيحي)
 I5S10A3- مراعات استانداردهاي کشوري تدوين شده در حوزه معاونت آموزشي وزارت متبوع (ترجيحي)
I6S10A3- مكتوب بودن اهداف آموزشي و وظايف دانشجويان و فراگيران هر دوره در Skill Lab  (الزامي)
 
 

در صورت وجود کمبود لازم است هماهنگی ها با معاونت آموزشی انجام گیرد.

 
 
 
   
شماره استاندارد:  S11A3
 وجود امکانات و تجهيزات مناسب آزمايشگاهي 
نشانگرها
 
I1S11A3- تناسب تعداد آزمايشگاهها با رشته ها و دوره هاي تحصيلي و تعداد دانشجويان (الزامي)
I2S11A3- تناسب تجهيزات آزمايشگاهي با اهداف آموزشي و پژوهشي و تعداد دانشجويان (الزامي)
I3S11A3- به روز بودن تجهيزات آزمايشگاهي (ترجيحي)
I4S11A3- وجود کارشناس متخصص براي استفاده و نگهداري تجهيزات (ترجيحي)
I5S11A3- وجود سيستمي براي جايگزيني يا تعمير تجهيزات (ترجيحي)
I6S11A3- وجود گزارشهايي (مستنداتي) مبني بر سهولت در استفاده و دسترسي به دستگاهها براي محققين در رشته هاي مرتبط (ترجيحي)
I7S11A3- وجود شناسنامه تجهيزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداري و مشخصات دستگاه) (الزامي)
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S12A3
  وجود تسهيلات مناسب براي نگهداري حيوانات آزمايشگاهي
نشانگرها
 
I1S12A3- وجود فضاي مناسب و اختصاصي براي نگهداري و تكثير حيوانات آزمايشگاهي (ترجيحي)
I2S12A3- مراعات استانداردهاي بهداشتي در آزمايشگاه نگهداري حيوانات و تأييد آن توسط اداره دامپزشكي محل (ترجيحي)
I3S12A3- وجود كارکنان با تجربه مرتبط براي اداره آزمايشگاه حيوانات (ترجيحي)
I4S12A3- تناسب فضا و امكانات آزمايشگاه حيوانات با نيازهاي آموزشي و پژوهشي استادان و دانشجويان تحصيلات تكميلي مرتبط (ترجيحي)
 
 
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S13A3
 مناسب بودن امكانات و خدمات کتابخانه دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش
نشانگرها
 
I1S13A3- تناسب فضاي سالنهای مطالعه با تعداد دانشجويان و اعضا هيأت علمي (به ازاي هر 20 کاربر يک صندلي) (الزامي)
I2S13A3- وجود حد اقل يک جلد از کتابهاي مرجع عمومي (فرهنگها ، دائره المعارف..) در موسسه (الزامي)
 I3S13A3- وجود فرآیندی جهت تامین تعداد کافی از کتابهاي مرجع تخصصي (رفرنسها و منابع اعلام شده امتحاني) در موسسه (ترجیحی)
I4S13A3- وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع اعلام شده از طرف هيئت بورد براي رشته هاي تحصيلات تکميلي دائر در موسسه به صورت چاپي يا الکترونيک (الزامي)
I5S13A3- دسترسي به منابع سمعي-بصري (CD ، نوارهاي صوتي و تصويري...) (ترجيحي)
I6S13A3- وجود حداقل يک نفر کتابداراطلاع رسان در کتابخانه (الزامي)
I7S13A3- وجود حد اقل يک نفر کتابدار بخش مرجع در کتابخانه (ترجيحي)
I8S13A3- وجود امکانات دسترسي به شبکه اينترنت و بانکهاي اطلاعاتي و منابع الکترونيک (الزامي)
I9S13A3- وجود فهرست منابع موجود در کتابخانه با پوشش 100%   در محل کتابخانه (سيستم OPAC :" Online Public Access Catalogue) (الزامي)
I10S13A3- امکان دسترسي آسان به OPAC   از طريق شبکه اينترنت (ترجيحي)
I11S13A3- وجود سيستم تامين مدرک (ترجيحي)
I12S13A3- ارائه خدمات پرينت و کپي در محل کتابخانه ها (ترجيحي)
I13S13A3- ارائه خدمات کتابخانه به طور مرتب و حد اقل 12 ساعت در روز (ترجيحي)
 I14S13A3- وجود سيستمي براي ارائه خدمات کتابداري و اطلاع رساني به فارغ التحصيلان (مشمولين آموزش مداوم)  (ترجيحي)
I15S13A3- وجود برنامه کوتاه مدت و بلند مدت براي نگهداري و ارتقا خدمات کتابخانه اي و اطلاع رساني (ترجيحي)
I16S13A3- وجود صفحه خانه (home page ) براي کتابخانه در پايگاه اطلاعاتي موسسه که حد اقل هر 10 روز يکبار
روز آمد شود  (ترجيحي)
I17S13A3- جذب 100%  اعتبارات تخصيص يافته  براي تامين منابع چاپي و الکترونيکي در 5 سال گذشته (ترجيحي)
 I18S13A3- به روز بودن منابع  کتابخانه (اعم از چاپي و الکترونيکي) (الزامي)
I19S13A3-  روند رو به رشد  رضايت اعضا هيئت علمي  و دانشجويان از خدمات کتابخانه اي و سيستم اطلاع رساني (ترجيحي)
 
 
 
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S14A3
 مناسب بودن امکا نات و خدمات سيستم اطلاع رساني
نشانگرها
 
-I1S14A3 وجود وب سايت  براي موسسه  با مراعات استانداردهاي تهيه وب سايت آکادميک  (الزامي)
I2S14A3- قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به فعاليتهاي علمي و خدمات مؤسسه و اعضا هيأت علمي از طريق شبکه اطلاع رساني مؤسسه (الزامي)
I3S14A3- ارائه اطلاعات تماس ( آدرس ، شماره تلفن و Email ) اعضاي هيات علمي و مسوولين موسسه  در پايگاه اينترنتي موسسه (الزامي)
 I4S14A3 I5S14A3- ارائه خدمات  e-mail  با domain  موسسه به  اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي (الزامي)
I5S14A3- وجود امکاناتي در شبکه اطلاع رساني دانشگاه جهت دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي معتبر در رشته مربوطه (الزامي)
 
 
در صورت وجود کمبود لازم است هماهنگی ها با معاونت آموزشی انجام گیرد.
 
 
 
  
حوزه: آموزش دانشجو
 
   
شماره استاندارد:  S1A8
مشخص بودن برنامه هاي درسي
نشانگرها
 
I1S1A8- موجود  بودن برنامه هاي درسي رشته هاي  مختلف به شكل مکتوب (الزامي) 
I2S1A8- در دسترس بودن برنامه هاي درسي هر رشته براي اساتيد و دانشجويان (الزامي) 
I3S1A8- معرفي برنامه درسي هر رشته به صورت مکتوب به دانشجويان در آغاز دوره تحصيل  . (الزامي) 
I4S1A8- معرفي مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجويان (شامل سر فصل، وظايف دانشجو، نحوه ارزشيابي دانشجو و منابع) درقالب فرم يکسان در سطح موسسه (الزامي) 
I5S1A8- قابل دسترس بودن برنامه هاي درسي و فرمهاي معرفي درس (سیلابس) از Home Page هر دانشكده (الزامی)   
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
   
شماره استاندارد:  S2A8
 پشتيباني از شيوه هاي فعال و مناسب تدريس       
نشانگرها
 
I1S2A8- ارائه منظم كارگاههاي روش تدريس در مؤسسه (الزامي) 
I2S2A8- رضايت اعضاي هيات علمي از مناسب بودن و كاربردي بودن كارگاههاي روش تدريس (ترجيحي) 
I3S2A8- وجود و اجراي آيين نامه هاي تشويقي در موسسه براي مدرسيني كه از شيوه هاي فعال و نوين تدريس استفاده مي كنند (ترجيحي)   
I4S2A8- وجود دفتر توسعه آموزش در دانشكده هایی که بیش ار 50 نفر هیات علمی دارند (الزامي)
I5S2A8- وجود سيستم مناسب نظارت بر بكارگيري روشهاي نوين تدريس و تعيين روند بهره گيري مدرسين از شيوه هاي جديد (ترجيحي) 
I6S2A8- روند رو به رشد استفاده اعضاي هيات علمي از روشهاي فعال و نوين تدريس در 5 سال گذشته (ترجيحي) 
I7S2A8- وجود برنامه و سيستم مشخص براي توسعه بهره گيري از امكانات شبکه رايانه اي در جهت بهبود آموزش و پژوهش (ترجيحي) 
I8S2A8- روند رو به رشد تهيه و استفاده از رسانه هاي كمك آموزشي روزآمد (ترجيحي)
I9S2A8- وجود سيستم مورد توافق در بين گروههاي آموزشي براي مشاهده و نقدتدريس همكاران در هر گروه (ترجيحي) 
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
   
شماره استاندارد:  S3A8
 ارزشيابي منظم برنامه هاي درسي       
نشانگرها
 
I1S3A8- وجود برنامه مشخصي جهت همكاري مراكز توسعه آموزش پزشكي با گروههاي آموزشي براي تهيه ابزارها و بكارگيري شيوه هاي مناسب ارزشيابي برنامه درسي گروهها در فواصل زماني معين (ترجيحي) 
I2S3A8-  تهيه  و ثبت گزارشهاي ارزشيابي ادواري برنامه هاي گروههاي آموزشي (الزامي)
I3S3A8- مشاركت فعال اکثريت  اعضاي هيات علمي هر گروه آموزشي در ارزشيابي برنامه آموزشي گروه (ترجیحی)
I4S3A8- وجود برنامه مشخص جهت همكاري مراكز توسعه آموزش پزشكي با مدرسين، گروههاي آموزشي و يا كميته برنامه ريزي درسي دانشكده براي تهيه فرمهاي ارزشيابي درس (Course Evaluation)  و اجراي ارزشيابي درس به صورت ساليانه  (ترجيحي) 
I5S3A8- وجود پرونده براي هر درس (حاوي سوابق مربوط به درس به تفكيك: سرفصل، مدرس، نحوه ارزشيابي درس و نتايج آن) در موسسه (ترجيحي) 
I6S3A8- روند رو به رشد استفاده از نتايج ارزشيابي برنامه ها و ارزشيابي دروس براي انجام اصلاحات آموزشي (ترجيحي) 
 
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
   
شماره استاندارد:  S4A8
 وجود سيستم كارآمد و پاسخگو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس نظري
نشانگرها
 
I1S4A8- وجود كميته نظارت بر برگزاري آزمونها توام با شيوه نامه مشخص در هر دانشکده (ترجيحي) 
I2S4A8- مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان (الزامي)
I3S4A8- وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونها (ترجيحي) 
I4S4A8-  روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونها براي انجام اصلاحات (ترجيحي) 
I5S4A8- اعلام نتايج آزمونها به دانشجويان به صورت محرمانه يا بدون نام (ترجيحي) 
I6S4A8- مشاركت  نمايندگان دانشجويان در تهيه تقويم امتحانات.. (ترجيحي) 
 
 
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
 
   
شماره استاندارد:  S5A8
 وجود سيستم كارآمد و پاسخگو در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس عملي و باليني           
نشانگرها
 
I1S5A8- شركت  اکثريت  اعضاي هيات علمي باليني  در كارگاههاي ارزيابي عملي و باليني دانشجو (الزامي)
I2S5A8- مشخص بودن نحوه اجرا و نمره گذاري آزمونهاي باليني و عملي و اعلام آن به دانشجويان (نحوه نمره گذاري - چك ليستها ....) (الزامي) 
I3S5A8- وجود كميته نظارت بر برگزاري آزمونهاي باليني و عملي  با شيوه نامه مشخص در هر دانشکده يا بيمارستان آموزشي (ترجيحي) 
I4S5A8- مشخص بودن فرآيند رسيدگي و پاسخگويي به اعتراضات دانشجويان در آزمونهاي عملي و باليني (ترجيحي) 
I5S5A8- روند رو به رشد  استفاده از روشهاي علمي مناسب براي ارزيابي عملي و باليني دانشجويان (ترجيحي) 
I6S5A8- وجود سيستمي براي تحليل و پايش نتايج آزمونهاي عملي و باليني به منظور بررسي اصلاحات لازم در برنامه (ترجيحي) 
I7S5A8- روند رو به رشد استفاده از نتايج تحليل آزمونهاي عملي و باليني براي انجام اصلاحات آموزشي (ترجيحي) 
I8S5A8- يكسان بودن شيوه هاي ارزيابي باليني و عملي دانشجويان در بخشهاي مشابه از مراكز مختلف (ترجيحي) 
I9S5A8- اعلام محرمانه  و يا بدون نام نتايج آزمونهاي عملي و باليني به دانشجويان (ترجيحي) 
 
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
   
شماره استاندارد:  S6A8
ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي به دانشجويان          
نشانگرها
 
I1S6A8- وجود سيستم پايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان (الزامي) 
I2S6A8- وجود سيستم خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي براي کليه دانشجويان متقاضي  و دانشجويان داراي افت تحصيلي (الزامي) 
I3S6A8- تعيين  استاد مشاور با شرح وظايف مشخص براي کليه  دانشجويان (الزامي) 
I4S6A8- مشخص بودن فرايند همكاري و ارتباط استادان مشاور با سيستم هاي آموزشي دانشكده و دانشگاه و مراكز ارائه خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي (الزامي) 
 I5S6A8- ارائه منظم دوره هاي آموزشي ضروري براي استادان مشاور به صورت حضوري و غير حضوري (ترجيحي) 
I6S6A8- رضايت اکثريت استادان مشاور از ميزان حمايت موسسه از مسووليت راهنمايي دانشجويان (ترجيحي) 
I7S6A8- ارزشيابي ادواري از ميزان رضايت دانشجويان از خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي (ترجيحي) 
I8S6A8- استفاده از نتايج ارزشيابيها براي اصلاح خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي (ترجيحي)
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S7A8
 توجه ويژه به حل مشكلات آموزشي مؤسسه از طريق تحقيقات                   
نشانگرها
 
I1S7A8- روند رو به رشد ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط باتحقيقات آموزشي  براي  اعضاي هيات علمي، کارشناسان، ودانشجويان علاقمند در  5 سال گذشته (ترجيحي) 
I2S7A8- وجود گروههاي كارشناسي در دانشگاه و يا‌ در درون دانشكده ها براي ارائه خدمات مشاوره اي و كارشناسي طرحهاي پژوهشي مرتبط با آموزش (ترجيحي) 
I3S7A8-  تعيين و اعلام اولويتهاي دانشگاه در زمينه تحقيقات آموزشي (ترجيحي) 
I4S7A8-.استفاده از نتايج تحقيقات آموزشي براي تصميم گيريهاي آموزشي دانشگاه   (ترجيحي) 
 
تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
 
 
   
شماره استاندارد:  S8A8
 مناسب بودن ارائه خدمات آموزشي
 
شانگرها
 
I1S8A8- مشخص بودن و اعلام عمومي آئين نامه  ها و فرآيندهاي ثبت نام، حذف و اضافه، حضور و غياب دانشجويان (الزامي) 
I2S8A8- مشخص بودن و اعلام عمومي آئين نامه ها و  فرآيندهاي اعلام نمرات، اصلاح نمره و صدور كارنامه دانشجويان (الزامي) 
I3S8A8- مشخص بودن و اعلام عمومي آئين نامه ها و فرآيند فارغ التحصيلي دانشجويان (الزامي) 
I4S8A8-. مشخص بودن و اعلام عمومي فرآيندها و آيين نامه هاي پذيرش و اعزام دانشجويان ميهمان و انتقالي (الزامي) 
I5S8A8- مشخص بودن و اعلام عمومي فرآيند رسيدگي و پاسخ به درخواستهاي  دانشجويان( از قبيل مرخصي تحصيلي، انتقال ، حذف ترم ، ....). (الزامي) 
I6S8A8-. روند رو به رشد رضايت دانشجويان و استادان از خدمات آموزشي دانشگاه در پنج سال اخير (ترجيحي) 
I7S8A8- محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به دانشجويان. (الزامي) 
 
 
                تمام موارد فوق بایستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
 
 
               
حوزه هیئت علمی
 
                       
   
شماره استاندارد:  S3A5
 وجود سيستم مناسب براي ارزشيابي و ارتقای اعضاء هيأت علمي
نشانگرها
 
I1S3A5- انجام ارزشيابي ساليانه هيئت علمي بر اساس شاخصهاي معين و فرايند مشخص توسط فراگيران و مسئولان با توجه به وظايف تعيين شده (الزامي)
I2S3A5- ارائه بازخورد مناسب در مورد نتايج ارزشيابي به اساتيد (الزامي)
I3S3A5- وجود مدارک مبني بر بکارگيري نتايج ارزشيابي در تصميم گيريهاي مديريتي (ارتقا، عزل و نصب و ...) (الزامي)
I4S3A5- جلب مشارکت اساتيد، مسؤولان و فراگيران براي بهبود مستمر فرآيند ارزشيابي استاد (الزامي)
I5S3A5- وجود و اجراي برنامه مشخص براي پيشگيري از رکود اعضا هيئت علمي (الزامي)
I6S3A5- اطلاع رساني مناسب به اعضا هيئت علمي در مورد مقررات و فرآيندهاي ارزشيابي، ارتقا (الزامي)
I7S3A5- وجود مدارکي در مورد منظم بودن تشکيل جلسات هيئت مميزه و کميته هاي کارشناسي (در صورت وجود هيئت مميزه در مؤسسه) (الزامي)
 
 
                       

شماره استاندارد:
  S3A5-
وجود سيستم مناسب براي ارزشيابي و ارتقای اعضاء هيأت علمي
 
 موارد فوق بایستی توسطEDO دانشکده انجام گیرد  
 

 I1S3A5- انجام ارزشيابي ساليانه هيئت علمي بر اساس شاخصهاي معين و فرايند مشخص توسط فراگيران و مسئولان با توجه به وظايف تعيين شده (الزامي)
I2S3A5- ارائه بازخورد مناسب در مورد نتايج ارزشيابي به اساتيد (الزامي
)

 

 

شماره استاندارد:  S4A5

 وجود سيستم اطلاعات مناسب در مورد اعضاء هيأت علمي

نشانگرها

I1S4A5- در دسترس و روزآمد بودن شناسنامه علمي (CV) اعضا هيئت علمي دانشگاه (ترجيحي)
I2S4A5- امکان دريافت گزارش هاي روزآمد از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي هيئت علمي (ترجيحي)
I3S4A5- وجود ارتباط پويا بين سيستم اطلاعات هيئت علمي با ساير سيستمهاي اطلاعاتي مؤسسه (ترجيحي)

 

 

I3S3A5- وجود مدارک مبني بر بکارگيري نتايج ارزشيابي در تصميم گيريهاي مديريتي (ارتقا، عزل و نصب و ...) (الزامي)
I4S3A5- جلب مشارکت اساتيد، مستمر) تمام موارد فوق بایستی توسط EDO  انجام و در سایت دانشگاه به روز باشد
 
ستی توسطEDO اجرا و در سایت دانشکده ها موجود باشد
I5S3A5- وجود و اجراي برنامه مشخص براي پيشگيري از رکود اعضا هيئت علمي (الزامي)
I6S3A5- اطلاع رساني مناسب به اعضا هيئت علمي در مورد مقررات و فرآيندهاي ارزشيابي، ارتقا (الزامي)

 

 

شماره استاندارد:  S6A5

 مشخص بودن برنامه فعاليت اعضاء هيأت علمي

نشانگرها

I1S6 I1S6A5- مشخص بودن و اعلام عمومي برنامه كار هفتگي اعضاي هيأت علمي (الزامي)
I2S6A5- وجود سيستم نظارت بر اجراي برنامه اعلام شده اعضاي هيأت علمي (الزامي)
I3S6A5- تناسب و انطباق حجم كار آموزشي-پژوهشي و اجرايي اعضاي هيأت علمي با آيين نامه هاي موجود (الزامي)
I4S6A5- مشخص بودن ساعات مشاوره با دانشجويان در برنامه كاري اعضاي هيأت علمي و اعلام به دانشجويان (الزامي)

 

 
I7S3A5- وجود مدارکي در مورد منظم بودن تشکيل جلسات هيئت مميزه و کميته هاي کارشناسي (در صورت وجود هيئت مميزه در مؤسسه) (الزامي)
 
موارد فوق بایستی توسطEDO دانشکده انجام گیرد  
 
 

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی