شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : مهندس فرنام نوروزی شماره داخلــی : 230
شماره مستقیم : 33349415 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : مهدی شجاعی شماره داخلــی : 227
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : محمدتقی فلاح شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : مهزاد سلطانپور-مدیر دفتر ریاست شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33341315 شمــاره فـکـس : 33344798
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی کنترل غذا و دارو
اسامـی افــــراد : دکتر محبوب نعمتی شماره داخلــی : 213
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر سیمین مشایخی شماره داخلــی : 271
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدسعید حجازی شماره داخلــی : 204
شماره مستقیم : 33372256 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی شیمی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر ابوالقاسم جویبان شماره داخلــی : 263
شماره مستقیم : 33372250-51 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : دکتر فاطمه فتحی آزاد شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : 33372253 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی فارماسیوتیکس
اسامـی افــــراد : دکتر محمدحسین زرین تن شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33392583 شمــاره فـکـس :