حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر الناز شاسب شماره داخلــی : 413
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر افشین قره خانی شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر طاهر انتظار ملکی شماره داخلــی : 421
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر هاله واعظ شماره داخلــی : 525
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر حمیدرضا حیدری شماره داخلــی : 402
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر الناز مهدی زاده شماره داخلــی : 405
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : نگهبانی دانشکده شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس IT
اسامـی افــــراد : مهیار سلطان پور شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کتابخانه دانشکده
اسامـی افــــراد : نسرین قانعی شماره داخلــی : 546
شماره مستقیم : 33357743 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : لاله خدایی شماره داخلــی : 156
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :