حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : مهندس فرنام نوروزی شماره داخلــی : 304
شماره مستقیم : 33340071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : نادر قبه زرین شماره داخلــی : 115-116
شماره مستقیم : 33372257 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : EDO دانشکده
اسامـی افــــراد : اعظم طلوعیان شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر علیرضا محجل نائبی شماره داخلــی : 527
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه شیمی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر ابوالقاسم جویبان شماره داخلــی : 145
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدسعید حجازی شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه کنترل دارو و غذا
اسامـی افــــراد : دکتر محبوب نعمتی شماره داخلــی : 212
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : فاطمه پاشا شماره داخلــی : 325
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مجلات علمی دانشکده
اسامـی افــــراد : - شماره داخلــی : 542
شماره مستقیم : 33372258 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : اداره پایان نامه
اسامـی افــــراد : فاطمه عطایی شماره داخلــی : 322
شماره مستقیم : 33366916 شمــاره فـکـس :