حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس IT
اسامـی افــــراد : مهیار سلطان پور شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : مشاور دانشکده
اسامـی افــــراد : حبیب شجاعی شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 33343170 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کتابخانه دانشکده
اسامـی افــــراد : نسرین قانعی شماره داخلــی : 546
شماره مستقیم : 33357743 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : لاله خدایی شماره داخلــی : 156
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : مشاور دانشکده
اسامـی افــــراد : حبیب شجاعی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33343170 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس
اسامـی افــــراد : جواد خلیلی فرد شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : لاله خدایی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :