حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مجلات علمی دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر علی شایانفر شماره داخلــی : 424
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : معاون تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : دکتر ساناز حامدیزدان شماره داخلــی : 324
شماره مستقیم : 33377459 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر فرناز منجم زاده شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 33372259 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : EDO دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر الناز مهدی زاده شماره داخلــی : 405
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : مینا اسلامبولچیلار شماره داخلــی : 524
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماسیوتیکس
اسامـی افــــراد : داریوش امیدفر شماره داخلــی : 237
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : زهرا اسکندری شماره داخلــی : 174
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : عاطفه ابراهیمی شماره داخلــی : 176
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه شیمی دارویی
اسامـی افــــراد : اکرم فریدی شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه کنترل دارو و غذا
اسامـی افــــراد : حمیده نجارپور شماره داخلــی : 232
شماره مستقیم : 33372250 شمــاره فـکـس :