اعضا کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته :
  1. رئیسEDO              
  2. رئیس دانشکده                                  
  3. معاون آموزشی                                  
  4. مدیر گروه مربوطه     
  5.  
  6.  
  7.                         
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی