معرفی کمیته بازنگری برنامه درسی

 
 
 
کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده داروسازی در سال 1397 جهت بازنگری برنامه های درسی و بکارگیری روشهای نوین تدریس پایه ریزی گردید. اعضای کمیته در ابتدا  شامل رئیس دانشکده، معاون آموزشی، رئیس EDO و مدیران گروه با ابلاغ رئیس دانشکده بودند و در سال 1399 با تجدید نظر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده اعضای جدیدی به این کمیته اضافه شدند. وظایف این کمیته بشرح ذیل می باشد:
 
  • طراحی چک لیست ارزشیابی برنامه درسی
  • بازدید دوره ای از گروههای آموزشی برای تکمیل چک لیستهای ارزشیابی برنامه درسی و کیفیت طرحهای درسی
  • تشکیل پرونده دروس شامل سرفصلها، مدرسین و نحوه ارزشیابی دروس ترم
  • بررسی بازنگری سرفصلهای دروس به میزان 20 % در راستای آموزش پاسخگو و عدالت محور
  • به روز رسانی طرحهای درسی و بارگذاری در وبسایت
  • نظارت بر بکارگیری روشهای نوین تدریس

 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی