معرفی کمیته ارزشیابی

ارزشیابی الکترونیکی
 
ارزشیابی یکی از ارکان اساسی در ارتقا آموزش می باشد. ارزشیابی اساتید در فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان از جمله دغدغه های نظام آموزش عالی است . در طی فرایند ارزشیابی اساتید اطلاعات تمام منابع ارزشیابی که شامل ارزشیابی توسط دانشجو، مسئولین و کمیته ارزیابی می باشد جمع آوری و پس از بررسی و محاسبه نتیجه ارزشیابی مشخص می شود.
با ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان، عملکرد آنان در تدریس دروس نظری و عملی بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها آشکار می گردد. ارزشیابی توسط مدیران و مسئولین عملکرد اعضای هیات علمی را ارزیابی میکند و روشهای بهبود ارتقا کیفیت به آنان یاداوری می شود.
 
اهداف ارزشیابی :
  1. آگاهی ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده از نحوه تدریس، سطح علمی و رفتار مدرس
  2. ارائه بازخورد نتایج به مدرسان جهت تقویت و ارتقا مهارتهای علمی و رفتاری
  3.  کمک به قضاوت و تصمیم گیری مسئولین در ارتقا، ترفیع، استخدام و ..
  4.  بالابردن کیفیت و کمیته فعالیتهای آموزشی برای اثربخشی مفید تدریس در دانشجویان
 
روشهای ارزشیابی اعضای هیات علمی:
الف - ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
ب - ارزشیابی اساتید توسط مدیران گروه و مسئولین دانشکده
ج - ارزشیابی توسط کمیته ارزیابی دفتر EDO
 
نمره نهایی ارزشیابی استاد با جمع بندی نمره ارزیابی دانشجو، مدیر گروه، مسئولین و کمیته ارزیابی با درصدهای ذیل محاسبه می شود:
  • فراگیر 40 درصد
  • مدیر گروه و مسئولین 40 دانشکده درصد
  • کمیته ارزیابی 20 درصد
 
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی