اعضای کمیته بازنگری برنامه درسی

 
         اعضای کمیته :
 1. رئیس دانشکده                    
 2. معاون آموزشی
 3. معاون پژوهشی                    
 4. رئیس EDO
 5. رئیس آموزش
 6. مدیران گروه
 7. رئیس اداره پایان نامه
 8. عضو هیات علمی مدعو      
 9.  
 10.  
 11.  
 12.                 
 • ویرایش شده
 • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
 • توسط مهدیه راوی