اعضا کمیته آزمون

 

       اعضای کمیته :
         رئیس دانشکده

  1. معاون آموزشی

  2. رئیس  EDO

  3. رئیس آموزش

  4. مدیر گروه مدعو

     

  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی