پرونده دروس

پرونده درس(آرایش دروس/طرح درسی/طرح دوره) کوریکولوم لاگبوک
 مقطع دکتری عمومی کوریکولوم  لاگبوک
     
 مقطع دکتری تخصصی
 
 بیوتکنولوژی دارویی کوریکولوم لاگبوک
 نانوفناوری دارویی کوریکولوم لاگبوک
 زیست مواد دارویی کوریکولوم لاگبوک
 شیمی دارویی کوریکولوم لاگبوک
فارماسیوتیکس کوریکولوم لاگبوک
فارماکوگنوزی کوریکولوم لاگبوک
 کنترل دارو و فرآورده های آرایشی کوریکولوم لاگبوک
 داروسازی بالینی کوریکولوم لاگبوک
 فارماکولوژی کوریکولوم لاگبوک
 سم شناسی کوریکولوم لاگبوک
 مقطع کارشناسی ارشد
 
 شیمی دارویی کوریکولوم لاگبوک
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کوریکولوم لاگبوک
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی