طرح درس دکتری تخصصی زیست مواد دارویی


جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: شیمی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته زیست موادداروئی ترم اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19819504 فيزيكال فارماسي 2   کمبود یا جبران 2       2  
2 19819506 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي   کمبود یا جبران 0/5 0/5     1  
3 19819509 زيست مواد دارويي 1   تخصصی اجباری 2 1     3  
4 19819512 مهندسي بافت و زيست داربست ها   تخصصی اجباری 2 1     3  
5 19819521 شيمي پپتيد و پروتئين   تخصصی اختیاری 2       2  
  11  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: شیمی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته زیست موادداروئی ترم دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 198195 مقاله نویسی به زبان انگلیسی   کمبود یا جبران 2       2  
2 19819505 زيست شناسي سلولي ملكولي   کمبود یا جبران 3       3  
3 19819507  شیمی پلیمرعمومی   کمبود یا جبران 2       2  
4 19819510 زيست مواد دارويي 2   تخصصی اجباری 3       3 زيست مواد دارويي 219819510
5 19819515 اصول استاندارد سازي و ايمني زيست مواد   خصصی اجباری 1       1  
  11  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: شیمی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته زیست موادداروئی ترم سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19819514 روشهای پیشرفته شناسایی وآنالیز دستگاهی   تخصصی اجباری 2 1     3  
2 19819511 تكنيك هاي پيشرفته سلولي و مولكولي   تخصصی اجباری 2 1     3  
3 19819513 سمينار   تخصصی اجباری 1       1  
4 19819518 بيوانفورماتيك و شبيه سازي سيستم هاي بيولوژيك   تخصصی اختیاری 1 1     2  
5 19819526 روش تحقيق   کمبود یا جبران 2       2  
  11  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی