طرح درس دروس عمومی

* دروس ارائه شده در ترم اول        رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129524 شیمی عمومی نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3  
2 15129525 شیمی عمومی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1  
3 15129522 ریاضیات و محاسبات در داروسازی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
4 15129526 بیولوژی مولکولی و ژنتیک علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
5 15129527 تشریح نظری و عملی علوم پایه / تخصصی اجباری 1 5/0     5/1  
6 15129528 بافت شناسی نظری و عملی علوم پایه / تخصصی اجباری 1 5/0     5/1  
7 15129523 فیزیک در داروسازی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
8 1000106 تفسیر موضوعی قرآن علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
9 1000110 ادبیات فارسی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3  
10 15129548 اصول و کلیات خدمات بهداشتی علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1  
جمع کل وحدهای ارائه شده نیمسال 20 واحد  
 
 
 
* دروس ارائه شده در ترم دوم        رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129529 شیمی تجزیه نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 شیمی عمومی نظری
2 15129530 شیمی تجزیه عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 شیمی عمومی نظری و عملی  همزمان با شیمی تجزیه نظری
3 15129531 شیمی آلی (1) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی عمومی نظری
4 15129532 شیمی آلی (1) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 شیمی عمومی نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 1 نظری
5 15129537 فیزیولوژی 1 علوم پایه / تخصصی اجباری 4       4 بیولوژی مولکولی و ژنتیک – تشریح نظری و عملی
6 1000103 اخلاق اسلامی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
7 1000101 اندیشه اسلامی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
8 1000111 زبان انگلیسی عمومی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3  
9 15129540 کمک های اولیه علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1  
10 10000110 تربیت بدنی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 تربیت بدنی (1)
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال 20 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم سوم       رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129533 شیمی آلی (2) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی آلی (1) نظری
2 15129534 شیمی آلی (2) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 شیمی آلی 1 نظری و عملی همزمان با شیمی آلی 2 نظری
3 15129535 بیوشیمی پایه علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی آلی 1 نظری – بیولوژی مولکولی و ژنتیک
4 15129536 بیوشیمی پایه عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 شیمی آلی 1 نظری و عملی-بیولوژی مولکولی و ژنتیک- همزان با بیوشیمی پایه نظری
5 15129538 فیزیولوژی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 4       4 فیزیولوژی 1 نظری
6 15129539 فیزیولوژی (2) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 فیزیولوژی 1 نظری-
همزمان با فیزیولوژی 2 نظری
7 15129552 گیاهان دارویی نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 گیاهان دارویی نظری
8 15129553 گیاهان دارویی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1  
9 1000102 اندیشه اسلامی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
10 1000105 تاریخ تحلیلی اسلام علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال 20 واحد  
 
* دروس ارائه شده در ترم چهارم    رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129541 میکروب شناسی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 بیولوژی مولکولی و ژنتیک
2 15129542 میکروب شناسی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 بیولوژی مولکولی و ژنتیک-همزمان یا میکروب شناسی نظری
3 15129544 انگل شناسی و قارچ شناسی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 بیولوژی مولکولی و ژنتیک
4 15129545 انگل شناسی  قارچ شناسی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 بیولوژی مولکولی و ژنتیک-همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری
5 15129543 ویروس شناسی علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1 همزمان با میکروب شناسی
6 15129550 زبان تخصصی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 زبان عمومی
7 15129567 داروشناسی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 بیوشیمی پایه نظری-فیزیولوژی 2 نظری یا همزمان با آن
8 15129564 روشهای آنالیز دستگاهی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی تجزیه نظری وشیمی آلی2نظری
9 15129576 فارماسیوتیکس 1 نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3  
10 1000116 کامپیوتر علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 مازاد بر واحد موظفی
جمع کل واحدهای ارائه شده نیمسال 22 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم  پنجم      رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129568 داروشناسی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 داروشناسی (1)
2 15129565 روشهای آنالیز دستگاهی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 روشهای آنالیز دستگاهی (1)
3 15129566 روشهای آنالیز دستگاهی (2) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 روشهای آنالیزدستگاهی 2نظری یا همزمان باآن
شیمی تجزیه نظری و عملی – شیمی آلی 2 نظری و عملی
4 15129574 فیزیکال فارماسی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 ریاضیات – فارماسیوتیکس (1)
5 15129546 ایمنی شناسی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 میکروب شناسی نظری- همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری
6 15129547 ایمنی شناسی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 میکروب شناسی نظری-همزمان با ایمنی شناسی نظری
7 15129577 فارماسیوتیکس (2) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 فارماسیوتیکس (1)
8 15129578 فارماسیوتیکس (2) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 فارماسیوتیکس 2عملی یاهمزمان با آن
فارماسیوتیکس 1 نظری
9 15129549 بیوشمی بالینی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 بیوشیمی پایه نظری
10 1000108 دفاع مقدس علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 مازاد بر واحد موظفی
11 1000104 ریشه های انقلاب اسلامی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 22 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم ششم       رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129569 داروشناسی (3) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 داروشناسی 2نظری یا همزمان با آن
2 15129561 شیمی دارویی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی آلی 1و 2 نظری-داروشناسی 1نظری
3 15129579 فارماسیوتیکس (3) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 فارماسیوتیکس 1 نظری
4 15129580 فارماسیوتیکس (3) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 فارماسیوتیکس 1نظری-فارماسیوتیکس3 نظری یاهمزمان باآن
5 15129554 فارماکوگنوزی (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 گیاهان دارویی نظری
6 15129555 فارماکوگنوزی (1) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 فارماکوگنوزی1نظری یا همزمان باآن
7 15129560 کشت سلولی علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1 بیولوژی مولکولی و ژنتیک
8 15129590 دارو درمان بیماریها (1) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 داروشناسی 3 نظری یا همزمان با آن
9 15129551 اخلاق و قوانین در داروسازی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2  
10 15129595 ملزومات و تجهیزات پزشکی علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 فیزیولوژی1و2نظری – کمکهای اولیه
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 20 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم هفتم       رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129591 دارو درمان بیماریها (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 دارودرمان بیماریها1 یاهمزمان با آن
2 15129556 فارماکوگنوزی (2) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 فارماکوگنوزی 1 نظری
3 15129581 فارماسیوتیکس (4) نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 1 نظری
4 15129582 فارماسیوتیکس (4) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری - 1     1 فارماسیوتیکس 1نظری-فارماسیوتیکس4 نظری یاهمزمان باآن
5 15129562 شیمی دارویی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی دارویی 1
6 15129596 کارآموزی داروخانه شهری علوم پایه / تخصصی اجباری - - 2 - 2 دارو درمان 1 نظری
7 15129557 فارماکوگنوزی (2) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری - 1     1 فارماکوگنوزی2 نظری یاهمزمان باآن
8 15129559 بیوتکنولوژی دارویی علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 بیولوژی مولکولی و ژنتیک-میکروب شناسی نظری
9 15129575 فیزیکال فارماسی (2) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 فیزیکال فارماسی 1
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 20 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم هشتم      رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129592 دارو درمانی بیماریها (3) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 دارو درمان بیماریها (1)
2 15129583 فارماسیوتیکس (5)نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 1تا4 نظری
3 15129584 فارماسیوتیکس (5) عملی علوم پایه / تخصصی اجباری - 1     1 فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری
فارماسیوتیکس 2 و3 عملی
فارماسیوتیکس 5 نظری یا همزمان
4 15129558 فرآورده های بیولوژیک علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 1 نظری- ایمنی شناسی نظری
5 15129563 شیمی دارویی (3) علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 شیمی دارویی 1
6 15129586 کنترل میکروبی داروها علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 میکروب شناسی نظری
7 15129587 کنترل میکروبی داروها عملی علوم پایه / تخصصی اجباری - 1     1 میکروبشناسی نظری و عملی-فارماسیوتیکس 1تا4 نظری وعملی-کنترل میکروبی داروها نظری یاهمزمان باآن
8 15129571 سم شناسی نظری علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 داروشناسی 3 نظری
9 15129599 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1) علوم پایه / تخصصی اجباری - - 3   3 کارآموزی داروخانه شهری- دارو درمان بیماریها 3 یا همزمان باآن
10 15129570 داروشناسی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری - 1     1 داروشناسی 3 نظری یا همزمان با آن
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 20 واحد  
 
* دروس ارائه شده در ترم  نهم        رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس قبل از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 15129598 کارآموزی داروسازی بیمارستانی علوم پایه / تخصصی اجباری     1   2 داروسازی بیمارستانی نظری یاهمزمان باآن
2 15129588 کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   1     1 داروسازی بیمارستانی نظری یاهمزمان باآن
3 15129572 کنترل مسمومیت علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 سم شناسی نظری- داروشناسی3 نظری – کمکهای اولیه
4 15129593 دارو درمان بیماریها (4) علوم پایه / تخصصی اجباری 2       2 دارو درمان بیماریها 1
5 15129594 رژیم های درمانی علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1 فیزیولوژی2 نظری-داروشناسی 3 نظری – دارو درمان بیماریها 1
6 15129597 داروسازی بیمارستانی علوم پایه / تخصصی اجباری 1       1 دارو درمان بیماریها4 یاهمزمان باآن
7 15129585 بیوفارماسی و فارماکوکنتیک علوم پایه / تخصصی اجباری 3       3 ریاضیات – فارماسیوتیکس 1 نظری-داروشناسی نظری
8 15129572 سم شناسی عملی علوم پایه / تخصصی اجباری   2     2 داروشناسی 3عملی-سم شناسی نظری یا همزمان با آن
9 151295100 کارآموزی در عرصه داروخانه               شهری (2) علوم پایه / تخصصی اجباری     3   3 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری1 یا همزمان با آن
10 151295101 پایان نامه (1) علوم پایه / تخصصی اجباری       2 2 گذراندن حداقل 140 واحد درسی
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 20 واحد  
 
* دروس ارائه شده در ترم دهم       رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس بعد از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 151295102 موادخوراکی ومکمل های تغذیه ای ودارویی تخصصی اجباری 2       2 بیوشیمی پایه نظری/شیمی تجزیه نظری
2 151295103 داروسازی و طب سنتی تخصصی اجباری 2       2 فارماکوگنوزی1 و2 – داروشناسی 1نظری-فارماسیوتیکس1 تا4 نظری-سم شناسی–کنترل مسمومیت
3 151295104 اقتصاد در داروسازی تخصصی اجباری 2       2 ریاضیات و  محاسبات در داروسازی
4 151295105 آمار حیاتی و کار بسته های آماری تخصصی اجباری 2       2 ریاضیات و محاسبات در داروسازی
5 151295110 مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 1تا5 نظری-کنترل فیزیکوشیمیایی داروهانظری
6 1000109 دانش خانواده و جمعیت تخصصی اجباری 2       2  
7 1000107 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران عمومی 2       2  
8 15128529 کارآموزی مقدماتی صنعت تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 1تا 5 نظری و عملی- کنترل میکروبی داروهانظری و عملی–کنترل فیزیکوشیمیایی نظری وعملی
9 151295115 مبانی روانشناسی تخصصی اختیاری 2       2  
10 151285113 پایان نامه 2 تخصصی اجباری 2       2 پایان نامه 1
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 20 واحد  
 
 
* دروس ارائه شده در ترم  یازدهم  رشته داروسازی          مقطع دکتری عمومی              دروس بعد از آزمون جامع
ردیف کد  سرفصل درس نام و طرح درس نوع درس تعداد واحد جمع واحد دروس پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی کارآموزی پایاننامه
1 151295105 مدیریت در داروسازی تخصصی اجباری 2       2 اقتصاد در داروسازی
2 151295106 فرآورده های آرایشی و بهداشتی تخصصی اجباری 2       2 فارماسیوتیکس 3 و 4 نظری
3 151295112 کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی در داروخانه شهری 3 یا کارآموزی در عرصه صنایع دارویی تخصصی اجباری   2     2 کارآموزی داروسازی بیمارستانی (جهت درس کارآموزی داروسازی بالینی) کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2 ( جهت درس کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 3) کارآموزی مقدمات صنعت یا همزمان با آن (جهت درس کارآموزی در عرصه صنایع غذایی )
4 151295119 جامعه شناسی پزشکی تخصصی اختیاری 2       2  
5 151295114 پایان نامه 3 تخصصی اجباری       4 4 پایان نامه
جمع کل واحدهای ارائه شده در نیمسال 12 واحد  
 
 
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی