طرح درس دکتری تخصصی نانوفناوری دارویی


جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته نانوفناوری داروئی /ترم اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19809301 اصول بيوفارماسي وفارماكوكنيتيك   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 19809302 فارماسيوتيكس   کمبود یا جبرانی 2       2  
3 19809306 بيولوژي سلولي مولكولي(مقدماتي)   کمبود یا جبرانی 2       2  
4 19809307 فيزيكال فارماسي   کمبود یا جبرانی 2       2  
5 19809313 سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي   کمبود یا جبرانی 5. 5.     1  
6 19809317 فناوري اطلاعات بيوانفورماتيك   تخصصی اجباری 5. .5     1  
7 19809318 روش تحقيق   کمبود یا جبرانی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته نانوفناوری داروئی /ترم دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19809335 اصول ارائه مقاله به زبان انگليسي   کمبود یا جبران 2 -     2  
2 19809309 بيولوژي سلولي و مولكولي و مهندسي و مهندسي ژنتيك   تخصصی اجباری 2       2  
3 19809311 مباني نانو فيزيك   تخصصی اجباری 2       2  
4 19809312  كشت سلولي و مولكولي   تخصصی اجباری .5 1.5     2 بیولوژی سلولی وملکولی ومهندسی ژنتیک  19809309
5 19809313 نانو فناوري دارويي   تخصصی اجباری 3 1     4 نانوفیزیک 19809311
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته نانوفناوری داروئی /ترم سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19809304 ايمني شناسي نظري   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 19809315 روش هاي آناليز ميكروسكوپي نانو ساختارها   تخصصی اجباری 1 1     2  
3 19809317 آمار پيشرفته   تخصصی اجباری 5. 5.     1  
4 19809322 نانوتيوبها، نانوكريستالها و نانوفيلترها   تخصصی اختیاری 2       2  
5 19809331 راديوفارماسي و روشهاي نشان داروسازي   تخصصی اختیاری 2       2  
6 19809332 زيست مواد دارويي   تخصصی اختیاری 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 11  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: فارماسیوتیکس
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته نانوفناوری داروئی /ترم چهار
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19809310 نانو زيست فناوري   تخصصی اجباری 2 -     2 بیولوژی سلولی وملکولی ومهندسی ژنتیک  19809309
2 19809314 بيوفارماسي و فارماكوكينتيك پيشرفته   تخصصی اجباری 2 -     2  
3 19809316 سمينار   تخصصی اجباری 1 -     1 بیولوژی سلولی وملکولی ومهندسی ژنتیک  19809309 وسمینار 19809313
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 6  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی