طرح درس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی


جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19748606 روشهاي آناليز دستگاهي   کمبود یا جبرانی 3 -     3 -
2 19748607 زيست شناسي مولكولي وسلولي   تخصصی اجباری 3       3 -
3 19748609 فرآیندهای زیست فناوری 1   تخصصی اجباری 2       2 -
4 19748618 آنزیم شناسی   تخصصی اختیاری 2       2  
5 19748605 داروشناسی   کمبود یا جبرانی 2       2 -
6                    
7                    
8                    
9                    
                     
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
 
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود
.

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19748621 اصول ارائه مقاله به زبان انگيسي   کمبود یا جبرانی 2       2 -
2 19748608 مهندسي ژنتيك و ژنتيك مولكولي   تخصصی اجباری 3       3  
3 19748615 فرآيندهاي زيست فناوري 2   تخصصی اجباری 2       2  
4 19748611 بيوانفورماتيك   تخصصی اجباری 1 1     2  
5 19748612 شيمي پروتئين ها   تخصصی اجباری 3       3  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بیوتکنولوژی داروئی
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکترای تخصصی Ph.D      رشته بیوتکنولوژی داروئی /ترم سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 19748622 روش تحقيق   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 19748605 کشت سلولی   تخصصی ااختیاری 2       2  
3 19748614 ایمنی  شناسی   تخصصی اختیاری 2       2  
4 19748613 روشهاي زيست فناوري   تخصصی اجباری - 3     3  
5 19748619 كنترل كيفي فرآورده هاي زيستي   تخصصی اختیاری 2       2  
6 19748601 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 1       1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی