اسامی منتی های دفتر منتورینگ

اسامی منتی ها:
 1. مجتبی اشرفی
 2. آرین قاضی زاده
 3. امیررضا علی وندلو
 4. حمیدرضا تقی لو
 5. نسا جعفری
 6. آنیتا قبادیان
 7. امیرحسین قدرتی
 8. محمدرضا رسول زاده
 9. راضیه فرض اله پور
 10. معصومه صلحائی
 11. زهرا قویدل
 12. نسترن مژنونی
 • ویرایش شده
 • در يکشنبه بیست و یکم خرداد 1402
 • توسط مهدیه راوی