اسامی منتورها

اسامی منتورها و منتی های دفتر منتورینگ دانشکده داروسازی تبریز
@mentoriong_tbzpharmacy

 
اسامی منتور ها:
 1. رضا قاسمی
 2. فاطمه محمدحسینی
 3. علی خواجه ای
 4. محمدامین رمضانی
 5. امیرمهدی ایمان زاده
اسامی منتی ها:
 1. مجتبی اشرفی
 2. آرین قاضی زاده
 3. امیررضا علی وندلو
 4. حمیدرضا تقی لو
 5. نسا جعفری
 6. آنیتا قبادیان
 7. امیرحسین قدرتی
 8. محمدرضا رسول زاده
 9. راضیه فرض اله پور
 10. معصومه صلحائی
 11. زهرا قویدل
 12. نسترن مژنونی

 
 • ویرایش شده
 • در شنبه بیستم خرداد 1402
 • توسط مهدیه راوی