برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

دروس ارائه شده

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيش نياز

طرح درس

نظري

عملي

ساعت نظري

ساعت عملي

كار آموزي

كارآموزي در عرصه

1

فيزيكال فارماسي 1

2

 

34

 

 

 

2

رياضيات

طرح درس

2

فيزيكال فارماسي 2

2

 

34

 

 

 

2

فيزيكال 1

طرح درس

3

بيو فارماسي و فارماكوكينتيك

3

 

51

 

 

 

2

رياضي، امار، فارماسوتيكش 5 و فارماكولوژي

طرح درس

4

فارماسيوتيكس1 (مقدمات)

2

 

34

     

2

ندارد

طرح درس

5

فارماسيوتيكس2(جامدات) نظری

3

 

51

     

3

فارماسوتيكس 1

طرح درس

6

فارماسيوتيكس2(جامدات) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس
7

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) نظری

3

 

51

     

3

فارماسوتيكس 1

طرح درس

8

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس
9

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) نظری

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 1

طرح درس

10

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس

11

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) نظری

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 1

طرح درس

12

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس

13 فارماسیوتیکس 6 نظری               فارماسوتيكس 1 طرح درس
14

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 4

طرح درس

15

كار آموزي داروخانه شهري

       

2

 

2

فارماكولوژي 2

طرح درس

16

كارآموزي مقدماتي صنعت

       

2

6

2

فارماسوتيكس 1 تا4

طرح درس

17

كاراموزي در عرصه مقدماتي داروخانه

         

6

6

كارآموزي داروخانه شهری و دارو درمانی 3

طرح درس

18

كارآموزي در عرصه بيمارستاني ويا صنعت

           

6

دارو درمانی 3 برای بيمارستانی صنعت هم نياز با كارآموزي مقدماتی صنعت

طرح
درس