دروس ارائه شده

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيش نياز

طرح درس

نظري

عملي

ساعت نظري

ساعت عملي

كار آموزي

كارآموزي در عرصه

1

فيزيكال فارماسي 1

2

 

34

 

 

 

2

رياضيات

طرح درس

2

فيزيكال فارماسي 2

2

 

34

 

 

 

2

فيزيكال 1

طرح درس

3

بيو فارماسي و فارماكوكينتيك

3

 

51

 

 

 

2

رياضي، امار، فارماسوتيكش 5 و فارماكولوژي

طرح درس

4

فارماسيوتيكس1 (مقدمات)

2

 

34

     

2

ندارد

طرح درس

5

فارماسيوتيكس2(جامدات) نظری

3

 

51

     

3

فارماسوتيكس 1

طرح درس

6

فارماسيوتيكس2(جامدات) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس
7

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) نظری

3

 

51

     

3

فارماسوتيكس 1

طرح درس

8

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس
9

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) نظری

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 1

طرح درس

10

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس

11

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) نظری

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 1

طرح درس

12

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) عملی

 

1

 

34

   

1

فارماسوتيكس 1

طرح درس

13 فارماسیوتیکس 6 نظری               فارماسوتيكس 1 طرح درس
14

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

2

 

34

     

2

فارماسوتيكس 4

طرح درس

15

كار آموزي داروخانه شهري

       

2

 

2

فارماكولوژي 2

طرح درس

16

كارآموزي مقدماتي صنعت

       

2

6

2

فارماسوتيكس 1 تا4

طرح درس

17

كاراموزي در عرصه مقدماتي داروخانه

         

6

6

كارآموزي داروخانه شهری و دارو درمانی 3

طرح درس

18

كارآموزي در عرصه بيمارستاني و يا صنعت

           

6

دارو درمانی 3 برای بيمارستانی صنعت هم نياز با كارآموزي مقدماتی صنعت

طرح
درس 
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و ششم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی