برنامه راهبردی

 منشور ماموريت گروه فارماسيوتيکس
گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي تبريز در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي تبريز از طريق برنامه ريزي آموزش، پژوهش و ارائه خدمت، در تلاش خواهد بود تاتمام پتانسيل خود را در جهت مساعدت به بومي شدن دانش مدرن داروسازي بکار گيرد. براي دستيابي به اين مهم شايسته و بايسته است که:
1- گروه در جهت دانش مدرن داروسازي حرکت و خود را به بالاترين استاندارد ملي و جهاني برساند
2- ارتباط فراگير با مجامع علمي داخل و خارج ايجاد کند
3- ارتباط مستمري با صنعت داروسازي کشور ايجاد کند
4- ضمن توليد دانش در حوزه هاي مربوط بمنظور بومي کردن دانش جهاني و انجام تحقيقات بروز در کليه زمينه هاي فارماسيوتيکس در راستاي حل مشکلات کشوري، به صنعت داروسازي کشور در جهت بروز شدن بخشهاي تحقيق و توسعه کمک نمايد
5- خدمات علمي و مشاوره اي مرتبط با نيازهاي جامعه ارائه نمايد
6- تربيت متخصصين داروسازي براي ارائه خدمت در بخشهاي آموزش، پژوهش و صنعت
7- سهم خود را در تربيت داروسازان مطابق با ستاندارد ملي و جهاني بابالاترين کارآمدي و توانمندي در نظام سلامت کشور و ارتقاء سطح آگاهي دانش آموختگان علوم پزشکي ايفا نمايد.
8- گروه از توانايي علمي خود در جهت عرضه نتايج تحقيقات بمنظور تجاري کردن دانش خود استفاده نمايد.
9- برنامه مدون براي جذب دانشجويان خارجي در راستاي اهداف دانشگاه ارائه نمايد
10- برنامه مدون براي دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي براي جامعه داروسازي تهيه کند


ارزشها:
گروه فارماسيوتيکس ضمن هماهنگي کامل با ارزشهاي دانشکده، دقيقا بدنبال عملي سازي اين ارزشهاست
1- کرامت انساني
2- عدالت
3- رعايت حقوق آحاد جامعه
4- اخلاق حرفه اي
5- ارج نهادن به جايگاه بالاي علم و عالم
6- مشتري محوري
7- ارتقاء مستمر کيفيت
8- پاسخگويي
9- مسئوليت پذيري
10- مشارکت


تحليل وضعيت (SWOT):
نقاط قوت (Strength)
- داشتن اعضاي هيات علمي متخصص با گرايشهاي متنوع، نسبتا جوان و روز آمد
- داشتن چهره هاي بين المللي
- داشتن قدمت و وجهه علمي بعنوان يکي از قديميترين گروههاي فارماسيوتيکس در کشور
- داشتن سطح پژوهشي وسيع و بالا
- دوره هاي تحصيلي تخصصي
- ارتباط با صنايع
- دانشجويان مستعد
- داشتن رتبه هاي ملي
- توانايي در امر مديريت مشارکتي
- داشتن برنامه استراتژيک
- داشتن آزمايشگاههاي نسبتا مجهز
- داشتن همکاري درون گروهي و بين گروهي
- تمام وقتي اعضا
- تعداد بالاي مقالات و کتب چاپ شده
- داشتن توانايي براي پذيرش دانشجويان خارجي


نقاط ضعف (Weakness)
- عدم تناسب فضاهاي آزمايشگاهي با توانمندي هاي اعضاي هيات علمي
- محدوديت فضاي فيزيکي
- عدم تناسب امکانات موجود با توانمنديهاي اعضاي هيات علمي
- بروز نبودن تحقيقات بواسطه بروز نبودن امکانات
- نبود سيستم کارآمد در امر پشتيباني پژوهش به سبب کنترل و پايشهاي غير ضروري و تدارکات ضعيف و کند.
- نبود امکانات مناسب براي تحقيقات بيولوژيک
- عدم هماهنگي گروه با ساير گروههاي دانشکده
- عدم تناسب بين توانمندي ها و سياستهاي گروه
- نبود برنامه مشخص آموزشي بر اساس تخصص افراد
- نامشخص بودن بودجه گروه
- استفاده ناکافي از همه توانمندي هاي گروه.
- نبود کارشناسان کار آمد عليرغم وجود پست سازماني
- نداشتن اولويتهاي آموزشي و پژوهشي در جهت اهداف دانشکده و دانشگاه
- عدم دقت در برنامه ريزي گروه جهت اجراي بهينه برنامه هاي آموزشي
- نبود کميته هاي علمي و کارگروهها بر اسا تخصص افراد
- عدم دسترسي به امکانات ساير گروهها
- فعال نبودن پورنال کلاب و سمينارهاي گروه
- نبود وب سايت کارآمد براي معرفي گروه
- نبود برنامه ريزي در جهت ايجاد همکاري با ساير گروههاي داخل و خارج


فرصت ها (Opportunities)
- افزايش درآمد ملي کشور
- برنامه گرايي در سطح کلان ملي
- چرخش نظام علمي کشور بسمت بروز نمودن دانشگاهها
- حمايت مادي معنوي مسئولين طراز اول از اولويتهاي علمي کشور نظير فناوري نانو و بيو
- علاقمندي دانشجويان خارجي از کشورهاي همسايه براي تحصيل در ايران
- وجود مراکز تحقيقاتي متعدد در دانشگاه
- وجود مرکز تحقيقات کاربردي علوم دارويي
- وجود مرکز تحقيقات نانوفناوري دارويي
- وجود همکاران هيات علمي در رده هاي بالاي مديريتي دانشگاه
- نزديک بودن به کشورهاي با قرابت فرهنگي بالا
- وجود صنايع دارويي و غذايي در سطح استان
- هماهنگي مثبت با مديريت دانشگاه
- امکان ارتباط با دانشگاههاي بين المللي
- نياز شديد جامعه به داروسازي
- وجود مراکز دانشگاهي در سطح استان
- وجود منابع مالي خارج سازماني و سازمانهاي غير دولتي سطح استان (مانند کلينيکهاي تخصصي و درآمد اختصاصي بيمارستانها)
- موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي استان و دسترسي به انواع گونه هاي گياهان دارويي
- پايين بودن هزينه هاي زندگي و دارا بودن فرهنگ اسلامي در سطح کشور بمنظور جذب دانشجويان خارجي مسلمان


تهديدها (Threats)
- نامشخص بودن جايگاه داروسازان در نظام درمان و دارويي کشور
- متغير و مقطعي بودن سياستهاي دارويي کشور
- عدم استفاده از زبان انگليسي بعنوان زبان علمي در دوره هاي تخصصي
- ضعف در تهيه و تدارک و پشتيباني بموقع تحقيقاتي بواسطه تحريم هاي موجود
- نگرش غير تخصصي به داروسازي در سطح جامعه و نيز در نظام درماني و دارويي و پزشک سالاري حاکم
- بي ثبات بودن وضعيت اقتصادي کشور از نقطه نظر برنامه ريزي اقتصادي
- ورود داروهاي خارجي
- مديريت نامناسب در خريد و توزيع تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
- تمايل ضعيف صنايع داروسازي در استفاده از توان علمي دانشکده و ضعف مقررات موجود در نحوه هزينه کردن اعتبار تحقيق و توسعه صنايع
- وجود رقباي جدي در عرصه تحقيقات کاربردي دارويي در کشور و نبود برنامه براي مواجهه با آن
- نبود برنامه جهت شناساندن و معرفي گروه براي مجامعه و مراکز علمي و صنعتي


موضوعات استراتژيک (اهداف کلان Global (G))
G1: توسعه و تقويت دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي، دوره هاي تکميلي تخصصي و پذيرش دانشجوي خارجي
G2: ارتقاء مديريت منابع در خصوص استفاده بهينه از امکانات، تجهيزان و فضاي آزمايشگاهي گروه
G3: توسعه تحقيقات کاربردي هدفمند در جهت ارتقاء سلامت جامعه
G4: ايجاد کميته هاي علمي تخصصي درون گروهي بمنظور جهت دار کردن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي گروه
G5: بازنگري سرفصل ها و عناوين درس گروه و اجراي کامل طرح درسي براي داروسازي عمومي و دوره هاي تخصصي


اهداف اختصاصي:
اهداف اختصاصي طرح راهبردي اول: توسعه و تقويت دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي، دوره هاي تکميلي تخصصي و پذيرش دانشجوي خارجي
G1O1: نهايي نمودن دوره بازآموزي فارماسيوتيکس با عناوين مختلف تا پايان سال 1384
G1O2: تهيه و تنظيم برنامه درون گروهي براي پذيرش دانشجوي خارجي تا پايان مهر ماه 1385
G1O3: پذيرش حداقل 3 دانشجوي خارجي در دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت تا مهرماه 1387
G1O4: پيشنهاد و به تصويب رساندن دوره تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد (MSc) در رشته هاي مهندسي داروسازي و نانوتکنولوپي دارويي تا مهر 1386
G1O5: پيشنهاد و به تصويب رساندن دوره تکميلي تخصصي در مقطع Ph.D در رشته نانوتکنولوپي دارويي تا مهر ماه 1386


اهداف اختصاصي طرح راهبردي دوم: ارتقاء مديريت منابع در خصوص استفاده بهينه از امکانات، تجهيزان و فضاي آزمايشگاهي گروه
G2O1: ايجاد دو آزمايشگاه اختصاصي فارماسيوتيکس مولکولي و مهندسي نانوبيو مواد تا پايان مهر ماه 1386
G2O2: تجهيز آزمايشگاههاي اختصاصي فارماسيوتيکس مولکولي و مهندسي نانوبيو مواد تا پايان مهرماه 1386
G2O3: ارتقاء اتاق کنفرانس گروه به تجهيزات سمعي و بصري جهت برقراري نشستهاي علمي
G2O4: انعکاس دست آوردهاي آموزشي- پژوهشي گروه بصورت سالانه بمنظور اعمال سياستهاي تشويقي
G2O5: رفع کمبودهاي تجهيزاتي گروه بمنظور ايجاد آمادگي در جهت جذب دانشجوي خارجي و برقراري دوره هاي تکميلي تخصصي
G2O6: پيشنهاد و پيگيري تفکيک بودجه گروه از دانشکده تا پايان سال 1384
G2O7: تعيين و تخصيص بودجه تا پايان سال 1384


اهداف اختصاصي طرح راهبردي سوم: توسعه تحقيقات کاربردي هدفمند در جهت ارتقاء سلامت جامعه
G3O1: تشويق اعضاي گروه انتشار حداقل دو مقاله در سال تا پايان سال 85
G3O2: ايجاد راه کار ارتباط مستمر با صنعت جهت مشارکت در بومي کردن دانش تا پايان سال 1385
G3O3: عرضه فن آوري توليد حداقل يک فرآورده دارويي در هر سه سال تا پايان سال 1385


اهداف اختصاصي طرح راهبردي چهارم: ايجاد کميته هاي علمي تخصصي درون گروهي بمنظور جهت دار کردن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي گروه
G4O1: تدوين فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيات علمي گروه و ارسال آن به دانشکده در نيمه اول شهريور هر سال
G4O2: تدوين اولويتهاي پژوهشي گروه براي 5 سال آينده تا پايان سال 1384
G4O3: ايجاد کار گروههاي تخصصي در جهت هدفمند کردن امر آموزش و پژوهش تا پايان سال 1384
G4O4: کسب مجوز آزمايشگاه رفرانس دارو و غذا تا پايان سال 1385
G4O5: انتشار يک مقاله در مجله علوم دارويي دانشکده توسط هر يک از اعضاي هيات علمي در طول دو سال تا پايان برنامه


اهداف اختصاصي طرح راهبردي پنجم: بازنگري سرفصل ها و عناوين درس گروه و اجراي کامل طرح درسي براي داروسازي عمومي و دوره هاي تخصصي
G5O1: بازنگري سر فصلهاي دروس گروه تا پايان سال 1384
G5O2: تعيين متوليان دروس دانشکده تا پايان دي ماه 1384
G5O3: بازنگري عناوين دروس داروسازي و بروز کردن دروس با بهره گيري از تجربيات دانشکاههاي بين المللي تا تير ماه 1385
G5O4: تدوين طرح درسي کليه اساتيد گروه بر اساس چهارچوب تعيين شده تا پايان دي ماه 1384
G5O5: توين يادداشت درسي (Lecture note) حداقل يک درس از گروه تا پايان دي ماه 1384 بزبان انگليسي مطابق فرمت ارسالي
 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و ششم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی