برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

برنامه راهبردی

 منشور ماموريت گروه فارماسيوتيکس
گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي تبريز در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي تبريز از طريق برنامه ريزي آموزش، پژوهش و ارائه خدمت، در تلاش خواهد بود تاتمام پتانسيل خود را در جهت مساعدت به بومي شدن دانش مدرن داروسازي بکار گيرد. براي دستيابي به اين مهم شايسته و بايسته است که:
1- گروه در جهت دانش مدرن داروسازي حرکت و خود را به بالاترين استاندارد ملي و جهاني برساند
2- ارتباط فراگير با مجامع علمي داخل و خارج ايجاد کند
3- ارتباط مستمري با صنعت داروسازي کشور ايجاد کند
4- ضمن توليد دانش در حوزه هاي مربوط بمنظور بومي کردن دانش جهاني و انجام تحقيقات بروز در کليه زمينه هاي فارماسيوتيکس در راستاي حل مشکلات کشوري، به صنعت داروسازي کشور در جهت بروز شدن بخشهاي تحقيق و توسعه کمک نمايد
5- خدمات علمي و مشاوره اي مرتبط با نيازهاي جامعه ارائه نمايد
6- تربيت متخصصين داروسازي براي ارائه خدمت در بخشهاي آموزش، پژوهش و صنعت
7- سهم خود را در تربيت داروسازان مطابق با ستاندارد ملي و جهاني بابالاترين کارآمدي و توانمندي در نظام سلامت کشور و ارتقاء سطح آگاهي دانش آموختگان علوم پزشکي ايفا نمايد.
8- گروه از توانايي علمي خود در جهت عرضه نتايج تحقيقات بمنظور تجاري کردن دانش خود استفاده نمايد.
9- برنامه مدون براي جذب دانشجويان خارجي در راستاي اهداف دانشگاه ارائه نمايد
10- برنامه مدون براي دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي براي جامعه داروسازي تهيه کند


ارزشها:
گروه فارماسيوتيکس ضمن هماهنگي کامل با ارزشهاي دانشکده، دقيقا بدنبال عملي سازي اين ارزشهاست
1- کرامت انساني
2- عدالت
3- رعايت حقوق آحاد جامعه
4- اخلاق حرفه اي
5- ارج نهادن به جايگاه بالاي علم و عالم
6- مشتري محوري
7- ارتقاء مستمر کيفيت
8- پاسخگويي
9- مسئوليت پذيري
10- مشارکت


تحليل وضعيت (SWOT)
نقاط قوت (Strength)
- داشتن اعضاي هيات علمي متخصص با گرايشهاي متنوع، نسبتا جوان و روز آمد
- داشتن چهره هاي بين المللي
- داشتن قدمت و وجهه علمي بعنوان يکي از قديميترين گروههاي فارماسيوتيکس در کشور
- داشتن سطح پژوهشي وسيع و بالا
- دوره هاي تحصيلي تخصصي
- ارتباط با صنايع
- دانشجويان مستعد
- داشتن رتبه هاي ملي
- توانايي در امر مديريت مشارکتي
- داشتن برنامه استراتژيک
- داشتن آزمايشگاههاي نسبتا مجهز
- داشتن همکاري درون گروهي و بين گروهي
- تمام وقتي اعضا
- تعداد بالاي مقالات و کتب چاپ شده
- داشتن توانايي براي پذيرش دانشجويان خارجي


نقاط ضعف (Weakness)
- عدم تناسب فضاهاي آزمايشگاهي با توانمندي هاي اعضاي هيات علمي
- محدوديت فضاي فيزيکي
- عدم تناسب امکانات موجود با توانمنديهاي اعضاي هيات علمي
- بروز نبودن تحقيقات بواسطه بروز نبودن امکانات
- نبود سيستم کارآمد در امر پشتيباني پژوهش به سبب کنترل و پايشهاي غير ضروري و تدارکات ضعيف و کند.
- نبود امکانات مناسب براي تحقيقات بيولوژيک
- عدم هماهنگي گروه با ساير گروههاي دانشکده
- عدم تناسب بين توانمندي ها و سياستهاي گروه
- نبود برنامه مشخص آموزشي بر اساس تخصص افراد
- نامشخص بودن بودجه گروه
- استفاده ناکافي از همه توانمندي هاي گروه.
- نبود کارشناسان کار آمد عليرغم وجود پست سازماني
- نداشتن اولويتهاي آموزشي و پژوهشي در جهت اهداف دانشکده و دانشگاه
- عدم دقت در برنامه ريزي گروه جهت اجراي بهينه برنامه هاي آموزشي
- نبود کميته هاي علمي و کارگروهها بر اسا تخصص افراد
- عدم دسترسي به امکانات ساير گروهها
- فعال نبودن پورنال کلاب و سمينارهاي گروه
- نبود وب سايت کارآمد براي معرفي گروه
- نبود برنامه ريزي در جهت ايجاد همکاري با ساير گروههاي داخل و خارج


فرصت ها (Opportunities)
- افزايش درآمد ملي کشور
- برنامه گرايي در سطح کلان ملي
- چرخش نظام علمي کشور بسمت بروز نمودن دانشگاهها
- حمايت مادي معنوي مسئولين طراز اول از اولويتهاي علمي کشور نظير فناوري نانو و بيو
- علاقمندي دانشجويان خارجي از کشورهاي همسايه براي تحصيل در ايران
- وجود مراکز تحقيقاتي متعدد در دانشگاه
- وجود مرکز تحقيقات کاربردي علوم دارويي
- وجود مرکز تحقيقات نانوفناوري دارويي
- وجود همکاران هيات علمي در رده هاي بالاي مديريتي دانشگاه
- نزديک بودن به کشورهاي با قرابت فرهنگي بالا
- وجود صنايع دارويي و غذايي در سطح استان
- هماهنگي مثبت با مديريت دانشگاه
- امکان ارتباط با دانشگاههاي بين المللي
- نياز شديد جامعه به داروسازي
- وجود مراکز دانشگاهي در سطح استان
- وجود منابع مالي خارج سازماني و سازمانهاي غير دولتي سطح استان (مانند کلينيکهاي تخصصي و درآمد اختصاصي بيمارستانها)
- موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي استان و دسترسي به انواع گونه هاي گياهان دارويي
- پايين بودن هزينه هاي زندگي و دارا بودن فرهنگ اسلامي در سطح کشور بمنظور جذب دانشجويان خارجي مسلمان


تهديدها (Threats)
- نامشخص بودن جايگاه داروسازان در نظام درمان و دارويي کشور
- متغير و مقطعي بودن سياستهاي دارويي کشور
- عدم استفاده از زبان انگليسي بعنوان زبان علمي در دوره هاي تخصصي
- ضعف در تهيه و تدارک و پشتيباني بموقع تحقيقاتي بواسطه تحريم هاي موجود
- نگرش غير تخصصي به داروسازي در سطح جامعه و نيز در نظام درماني و دارويي و پزشک سالاري حاکم
- بي ثبات بودن وضعيت اقتصادي کشور از نقطه نظر برنامه ريزي اقتصادي
- ورود داروهاي خارجي
- مديريت نامناسب در خريد و توزيع تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
- تمايل ضعيف صنايع داروسازي در استفاده از توان علمي دانشکده و ضعف مقررات موجود در نحوه هزينه کردن اعتبار تحقيق و توسعه صنايع
- وجود رقباي جدي در عرصه تحقيقات کاربردي دارويي در کشور و نبود برنامه براي مواجهه با آن
- نبود برنامه جهت شناساندن و معرفي گروه براي مجامعه و مراکز علمي و صنعتي


موضوعات استراتژيک (اهداف کلان Global (G))
G1: توسعه و تقويت دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي، دوره هاي تکميلي تخصصي و پذيرش دانشجوي خارجي
G2: ارتقاء مديريت منابع در خصوص استفاده بهينه از امکانات، تجهيزان و فضاي آزمايشگاهي گروه
G3: توسعه تحقيقات کاربردي هدفمند در جهت ارتقاء سلامت جامعه
G4: ايجاد کميته هاي علمي تخصصي درون گروهي بمنظور جهت دار کردن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي گروه
G5: بازنگري سرفصل ها و عناوين درس گروه و اجراي کامل طرح درسي براي داروسازي عمومي و دوره هاي تخصصي


اهداف اختصاصي:
اهداف اختصاصي طرح راهبردي اول: توسعه و تقويت دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي، دوره هاي تکميلي تخصصي و پذيرش دانشجوي خارجي
G1O1: نهايي نمودن دوره بازآموزي فارماسيوتيکس با عناوين مختلف تا پايان سال 1384
G1O2: تهيه و تنظيم برنامه درون گروهي براي پذيرش دانشجوي خارجي تا پايان مهر ماه 1385
G1O3: پذيرش حداقل 3 دانشجوي خارجي در دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت تا مهرماه 1387
G1O4: پيشنهاد و به تصويب رساندن دوره تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد (MSc) در رشته هاي مهندسي داروسازي و نانوتکنولوپي دارويي تا مهر 1386
G1O5: پيشنهاد و به تصويب رساندن دوره تکميلي تخصصي در مقطع Ph.D در رشته نانوتکنولوپي دارويي تا مهر ماه 1386

اهداف اختصاصي طرح راهبردي دوم: ارتقاء مديريت منابع در خصوص استفاده بهينه از امکانات، تجهيزان و فضاي آزمايشگاهي گروه
G2O1: ايجاد دو آزمايشگاه اختصاصي فارماسيوتيکس مولکولي و مهندسي نانوبيو مواد تا پايان مهر ماه 1386
G2O2: تجهيز آزمايشگاههاي اختصاصي فارماسيوتيکس مولکولي و مهندسي نانوبيو مواد تا پايان مهرماه 1386
G2O3: ارتقاء اتاق کنفرانس گروه به تجهيزات سمعي و بصري جهت برقراري نشستهاي علمي
G2O4: انعکاس دست آوردهاي آموزشي- پژوهشي گروه بصورت سالانه بمنظور اعمال سياستهاي تشويقي
G2O5: رفع کمبودهاي تجهيزاتي گروه بمنظور ايجاد آمادگي در جهت جذب دانشجوي خارجي و برقراري دوره هاي تکميلي تخصصي
G2O6: پيشنهاد و پيگيري تفکيک بودجه گروه از دانشکده تا پايان سال 1384
G2O7: تعيين و تخصيص بودجه تا پايان سال 1384

اهداف اختصاصي طرح راهبردي سوم: توسعه تحقيقات کاربردي هدفمند در جهت ارتقاء سلامت جامعه
G3O1: تشويق اعضاي گروه انتشار حداقل دو مقاله در سال تا پايان سال 85
G3O2: ايجاد راه کار ارتباط مستمر با صنعت جهت مشارکت در بومي کردن دانش تا پايان سال 1385
G3O3: عرضه فن آوري توليد حداقل يک فرآورده دارويي در هر سه سال تا پايان سال 1385

اهداف اختصاصي طرح راهبردي چهارم: ايجاد کميته هاي علمي تخصصي درون گروهي بمنظور جهت دار کردن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي گروه
G4O1: تدوين فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيات علمي گروه و ارسال آن به دانشکده در نيمه اول شهريور هر سال
G4O2: تدوين اولويتهاي پژوهشي گروه براي 5 سال آينده تا پايان سال 1384
G4O3: ايجاد کار گروههاي تخصصي در جهت هدفمند کردن امر آموزش و پژوهش تا پايان سال 1384
G4O4: کسب مجوز آزمايشگاه رفرانس دارو و غذا تا پايان سال 1385
G4O5: انتشار يک مقاله در مجله علوم دارويي دانشکده توسط هر يک از اعضاي هيات علمي در طول دو سال تا پايان برنامه

اهداف اختصاصي طرح راهبردي پنجم: بازنگري سرفصل ها و عناوين درس گروه و اجراي کامل طرح درسي براي داروسازي عمومي و دوره هاي تخصصي
G5O1: بازنگري سر فصلهاي دروس گروه تا پايان سال 1384
G5O2: تعيين متوليان دروس دانشکده تا پايان دي ماه 1384
G5O3: بازنگري عناوين دروس داروسازي و بروز کردن دروس با بهره گيري از تجربيات دانشکاههاي بين المللي تا تير ماه 1385
G5O4: تدوين طرح درسي کليه اساتيد گروه بر اساس چهارچوب تعيين شده تا پايان دي ماه 1384
G5O5: توين يادداشت درسي (Lecture note) حداقل يک درس از گروه تا پايان دي ماه 1384 بزبان انگليسي مطابق فرمت ارسالي