برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه یکروزه

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟)

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه (چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟) -
دوشنبه 17 بهمن 1401