برچسب شده با

برچسب شده با اعتبار بخشی

جلسه اعتباربخشی برنامه ای رشته داروسازی با دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی برگزار گردید

مطالب/ جلسه اعتباربخشی برنامه ای رشته داروسازی با دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی برگزار گردید

                           
      جلسه اعتباربخشی برنامه ای رشته داروسازی با دبیرخانه شورای تخصصی داروسازی برگزار گردید -
سه شنبه 15 مهر 1399
بازدید اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه از دانشکده داروسازی برای بررسی مستندات

مطالب/ بازدید اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه از دانشکده داروسازی برای بررسی مستندات

                           
      بازدید اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه از دانشکده داروسازی برای بررسی مستندات -
دوشنبه 12 آذر 1397