برچسب شده با

برچسب شده با اخلاق در نشر

فراخوان کارگاه تخصصی اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی سراب

مطالب/ فراخوان کارگاه تخصصی اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی سراب

                           
      فراخوان کارگاه تخصصی اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی سراب -
سه شنبه 16 اسفند 1401
فراخوان وبینار کشوری تازه های اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی اهواز

مطالب/ فراخوان وبینار کشوری تازه های اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی اهواز

                           
      فراخوان وبینار کشوری تازه های اخلاق در نشر دانشگاه علوم پزشکی اهواز -
سه شنبه 7 بهمن 1399