برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

مطالب/ برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

                           
      برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن) -
دوشنبه 17 بهمن 1401
اطلاع رسانی و برگزاری کنگره توانبخشی عصبی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مطالب/ اطلاع رسانی و برگزاری کنگره توانبخشی عصبی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

                           
      اطلاع رسانی و برگزاری کنگره توانبخشی عصبی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان -
دوشنبه 3 بهمن 1401