برچسب شده با

برچسب شده با وزارت فرهنگ ارشاد

فراخوان اولین همایش علمی و پژوهشی حکمرانی اسلامی

مطالب/ فراخوان اولین همایش علمی و پژوهشی حکمرانی اسلامی

                           
      فراخوان اولین همایش علمی و پژوهشی حکمرانی اسلامی -
سه شنبه 2 خرداد 1402