برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه مبانی اخلاقی

فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مطالب/ فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                           
      فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
دوشنبه 5 دي 1401