برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

مطالب/ فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

                           
      فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز -
سه شنبه 21 شهريور 1402
فراخوان همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مطالب/ فراخوان همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                           
      فراخوان همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
شنبه 17 دي 1401
فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مطالب/ فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                           
      فراخوان کارگاه مبانی اخلاقی در پژوهش های دانش بنیان و پژوهش های مبتنی بر فناوری های پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
دوشنبه 5 دي 1401
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)

مطالب/ فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health)

                           
      فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه (Mobile Health) -
شنبه 3 دي 1401
فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء ( قبل و در زمان پاندمی کووید 19)

مطالب/ فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء ( قبل و در زمان پاندمی کووید 19)

                           
      فراخوان کنگره بین المللی پیوند اعضاء ( قبل و در زمان پاندمی کووید 19) -
دوشنبه 2 آبان 1401
 اطلاع رسانی چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی

مطالب/ اطلاع رسانی چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی

                           
       اطلاع رسانی چهاردهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و هفتمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی -
دوشنبه 2 آبان 1401
فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه

مطالب/ فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه

                           
      فراخوان پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه -
دوشنبه 2 آبان 1401
فراخوان کنگره دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مطالب/ فراخوان کنگره دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                           
      فراخوان کنگره دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
شنبه 2 مهر 1401
 اطلاع رسانی کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401)

مطالب/ اطلاع رسانی کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401)

                           
       اطلاع رسانی کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401) -
دوشنبه 13 تير 1401
اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401)

مطالب/ اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401)

                           
      اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1401) -
دوشنبه 13 تير 1401