برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه آنلاین

برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

مطالب/ برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن)

                           
      برگزاری کارگاه آنلاین (تخصصی سرقت ادبی و نرم افزارهای شناسایی آن) -
دوشنبه 17 بهمن 1401
برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق نشر توسط گروه کتب و انتشارات مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

مطالب/ برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق نشر توسط گروه کتب و انتشارات مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

                           
      برگزاری کارگاه آنلاین اخلاق نشر توسط گروه کتب و انتشارات مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی -
دوشنبه 5 آبان 1399