تاریخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت 1402
کد 1823

گواهی کارگاه های برگزار شده در دانشکده---به روز رسانی شده مرداد 1402

تاریخ برگزاری کارگاه           عنوان کارگاه
30/11/98   کارگاه پروپوزال نویسی
30/11/98   end note کارگاه
27/3/99         کارگاه مستند سازی نتایج
2/4/99   کارگاه پروپوزال نویسی
4/4/99   کارگاه مقاله و پایان نامه نویسی
11/4/99   کارگاه مقاله و پایان نامه نویسی
16/4/99   کارگاه مستندسازی نتایج
1/4/99   end note کارگاه
8/4/99   end note کارگاه
18/8/99   کارگاه پروپوزال نویسی
7/8/99   کارگاه مقاله نویسی
14/8/99   کارگاه مقاله و پایان نامه نویسی
25/8/99   کارگاه پروپوزال نویسی
6/8/99   کارگاه مستند سازی نتایج
26/8/99   کارگاه مستند سازی نتایج
6/10/99   گواهی کارگاه آشنایی  با صنایع داروسازی و ارتباط با صنعت
17/8/99   end note کارگاه
24/8/99   end note کارگاه
29/11/99   کارگاه پورپوزال نویسی
25/11/99   end note کارگاه
2/12/99   end note کارگاه
21/11/99   کارگاه مقاله نویسی
28/11/99   کارگاه مقاله نویسی
4/12/1399   کارگاه مستندسازی نتایج
30/1/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
10/3/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
17/7/1400   end note کارگاه
24/7/1400   کارگاه پروپوزال نویسی
24/8/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
15/6/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
28/7/1400   کارگاه مقاله نویسی
3/9/1400   کارگاه مقاله نویسی
15/9/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
24/8/1400   کارگاه مستندسازی نتایج
3/12/1400   کارگاه مقاله نویسی
8/12/1400   کارگاه پروپوزال نویسی
8/8/1400   end note کارگاه
4/2/1401   کارگاه مقاله  و پایان نامه نویسی
29/1/1401   کارگاه مستندسازی نتایج
17/2/1401   کارگاه مستندسازی نتایج
31/3/1401   end note کارگاه
15/4/1401   end note کارگاه
16/8/1401   کارگاه مستندسازی نتایج
21/8/1401   کارگاه پروپوزال نویسی
25/8/1401   کارگاه پروپوزال نویسی
16/8/1401   کارگاه مقاله نویسی
16/8/1401   کارگاه مقاله نویسی
23/8/1401   کارگاه مستندسازی نتایج
17/8/1401   end note کارگاه
24/8/1401   end note کارگاه
12/2/1402   کارگاه مستندسازی نتایج
6/3/1402   end note کارگاه
24/3/1402   کارگاه پروپوزال نویسی
24/3/1402   کارگاه مقاله نویسی
     
 
 
 
  • نوشته شده
  • توسط مهدیه راوی
  • ویرایش شده
  • توسط مهدیه راوی