برنامه راهبردی

استراتژي آموزشي، پژوهشي و خدماتي گروه داروسازی بالينی

چشم انداز (Vision)
‏ا- تربيت داروسازان و متخصصان داروسازی بالینی و ارتقاء نقش داروسازان به عنوان بخشي از تيم درماني بیماران و انجام پژوهش هاي کاربردي و بالینی در جهت رفع نيازهاي درماني کشور و بیمار محور نمودن علم داروسازی

ماموريت (Mission )
‏1- تربيت داروسازان و متخصصيبن داروسازی بالینی موردنياز مراکز علمي درماني، دارويي، پژوهشي و مديريتي کشوردرجهت رفع نيازهاي کشور با رعابت استانداردهاي بين المللي آموزشي - پژوهشي
‏2- هدايت و انجام بژوهشهاي بالینی و کاربردي در رشته داروسازی بالینی در جهت توسعه نقش داروسازي در ارتقاء سلامت بیماران و جامعه
3- ايجاد تسهيلات و محيط مناسب براي جلب محققين جوان و بر جسته در راستاي پژوهشهاي باليني و کاربردي
4- ارتقاي انتشارات علمي و ارتباطات، محققبن درسطح ملي و بين المللي
‏5- جلب مشاركت ذينفع هاي پژوهش در داروسازی بالینی از جمله ببمار ستانها و بخش خصوصي
‏6- به روز نگهداشتن دانش فارغ التحصيلان


ارزشها
1- حفظ کرامت انساني و ارزشهاي اسلامي
2- استفاده بهينه از منابع ملي
‏3- اولويت دادن به ارتقاء آموزش و پژوهش
4- انجام فعاليت ها بر اساس برنامه هاي مدون
5- توجه به نيازهاي ذينفع ها در امور آموزشي و پژوهشي
6- اعتقاد و اهميت به انجام کار گروهي در جوي پويا و خلاق
7- سعي در تطابق با رشد سريع و جهاني علوم باليني
8- رعايت استانداردهاي بين المللي آموزشي و پژوهشي


اهداف كلي
1- تربيت داروساز عمومي و متخصصين داروسازي باليني
2- رفع نيازهاي كشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي دارو درماني.
3- ارتقاي جايگاه دانشگاه در زمينه پژوهش هاي باليني.
4- گسترش مرزهاي دانش در زمينه پژوهش هاي گروه داروسازي باليني با ساير گروه هاي دانشكده و ساير دانشكده هاي و بيمارستان ها.
5 – گسترش ارتباط دانشگاه وصنعت به منظور توسعه مطالعات باليني با اجراي كارآزمايي هاي باليني.

اهد اف جزئي (Objective) و فعاليت ها (Activities)
‏G.1 تربيت داروساز عمومي و متخصصين داروسازی بالینی
‏O.1 تامين نيروي انساني مورد نياز براي آموزش
‏O.1-A.1 - ايجاد زمينه مناسب براي استخدام هيئت علمي
O.1-A.2- ارتقاء دروني هيئت علمي فعلي
‏O.1-A.3- ايجاد زمينه مناسب براي استفاده هيئت علمي از فرصت مطالعاتي
-O.1-A.4ايجاد زمينه مناسب براي استخدام نيروي انساني غير هيئت علمي


O.2- تامين امکانات و تجهيزات مورد نياز براي آموزش
‏O.2-A.1 تامين امکانات و تجهيزات لازم براي آموزش (دستگاهها، مواد وسايل کمک آموزشي)
O.2-A.2- تامين امکانات کمک آموزشي (نرم افز ارهاي کمک آموزشي)
O.2-A.3- توسعه فيزيکي متناسب با اهداف و رشد گروه

O.3 ايجاد تسهيلات لازم براي دسترسي به منابع آموزشي
‏O.3-A.1 - تجهيز آزمايشگاهها و کلاسها به کامپيوتر و وسايل صوتي و تصويري
O.3-A.2- امکان دسترسي به منابع کتابخانه اي ويژه داروسازي باليني
O.3-A.3-امکان دسترسي به اينترنت پر سرعت جهت دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
O.3-A.4- ايجاد امکانات تهيه مواد آموزشي برنامه هاي درسي بصورت Distance Learning
O.3-A.5- ايجاد امکانات تاليف و ترجمه مواد آموزشي درسي جهت آموزش داروسازان عمومي و تخصصي


O.4- بازنگري و ارتقاء برنامه هاي آموزشي گروه داروسازی بالینی متناسب با نياز کشور و پيشرفت هاي بين المللي
O.4-A.1 نياز سنجي
O.4-A.2- ارزشيابي مداوم دروس (ارزيابي دروني)
O.4-A.3- بازنگري طرح دروس


G.2- رفع نياز کشور از طريق انجام پژوهش در زمينه هاي دارو درماني بيماران و مطالعات فارماكوكينتيكي و فارماكوديناميكي

‏O.1 - انجام فعاليت هاي پژوهشي بر اساس نيازهاي کشور
‏O.1-A.1 - تدوين سياست هاي پژوهشي گروه به منظور هدايت پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در راستاي سياست هاي پژوهشي کشور
O.1-A.2- تعيين راهکارهاي جذب و تامين منابع مالي براي پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي در راستاي سياست هاي پژوهشي کشور


O.2- همکاري نزديک با واحدهاي پژوهشي مرتبط
‏O.2-A.1 - شناسايي مراکز مستعد و مرتبط در امور پژوهشي
O.2-A.2- ارائه و اجراي طرح هاي پژوهشي مشترک با مراکز داخل و خارج دانشکده


O.3- ارائه خدمات علمي و مشاوره اي به مؤسسات درماني، آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط
‏O.3-A.1 - شناسايي مراکز درماني، علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط جهت ارائه خدمات
O.3-A.2- برقراري ارتباط فعال با دفتر ارتباطات و هماهنگي با مراکز درماني، تحقيقاتي و صنعت دانشگاه
‏O.3-A.3-برگزاري کارگاههاي آموزشي مرتبط با نياز مراکز درماني، علمي، آموزشي،پژوهشي وصنايع ‏مرتبط
O.3-A.4- ارائه مشاوره علمي و خدمات فني به مراكز درماني، آموزشي ، پژوهشي و صنايع مرتبط
‏O.3-A.5 – ارائه خدمات درماني به مراكز درماني مرتبط


‏G.3 - ارتقاء جايگاه گروه در زمينه پژوهش هاي دارو درماني بيماري ها
O.1- ارتقاء کميت و کيفت پژوهش ها
‏O.1-A.1 - ارزيابي کمي و کيفي پژوهش ها
O.1-A.2- برگزاري و شرکت در دوره هاي آموزشي روش تحقيق
O.1-A.3- برگزاري و شرکت در دوره هاي آموزشي مقاله نويسي
O.1-A.4- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
‏O.1-A.5- ايجاد تسهيلات و يافتن منابع مالي جهت تصويب و انجام طرح ها


O.2- تقويت همکاري هاي درون گروهي و بين گروهي
O.2-A.1- ارائه طرحهاي مشترک پژوهشي با ساير گروههاي دانشکده و دانشگاه

‏O.3-اهميت دادن به ثبت و انتشار نتايج تحقيقات و تشويق به چاپ مقالات علمي در ‏مجلات معتبر جهاني
‏O.3-A.1- فرصت هاي مطالعاتي تشويقي
O.3-A.2- تلاش درجهت جذب حمايت هاي مالي جهت تشويق هيئت علمي جهت طرح تحقيقاتي منجر به چاپ مقاله بين المللي
O.3-A.3 - برقراري تسهيلات لازم جهت شرکت درکنگره ها
- O.3-A.4 انتشار کتب و مقالات بصورت مشترک (داخلي و بين المللي)


G.4-گسترش مرزهاي د‏انش درزمينه پژوهش هاي داروسازي باليني
‏ O.1 - گسترش ارتباطات ملي و بين المللي
‏ O.1-A.1- شرکت در سمينارهاي بين المللي
‏- O.1-A.2 ارائه پژوهش هاي مشترک با مراکز پژوهشي بين المللي
‏ O.1-A.3 - برگزاري سمينارهاي بين المللي
‏ O.1-A.4- برگزاري د‏وره هاي کوتاه مدت آموزشي - کاربردي
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی