برنامه راهبردی


برنامه استراتژيك (پنج ساله چهارم 1402-1397) گروه بيوتكنولوژي داروئي
1) نام گروه : بيوتكنولوژي داروئي                                        2) نام و نام خانوادگي سرپرست گروه : دکتر پروین اکبرزاده
3) تلفن تماس مدير گروه :  3372256 و 09145810584            4) مرتبه علمي مدير گروه :  استادیار
5) مشخصات اعضاء گروه :
در حال حاضر گروه شامل شش عضو اصلي به اسامي آقاي دکتر محمد سعيد حجازي، خانم دکتر ام ليلا مولوي، خانم دکتر پروين اکبرزاده، خانم دکتر آزيتا ديلمقاني ، آقای دکتر حمید رضا حیدری و خانم دکتر الناز مهدی زاده است.
6) موارد مندرج در برنامه استراتژيک دانشگاه و معاونتهاي آن که در ارتباط با عرصه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و خدمات بهداشتي – درماني گروه مي باشد. 
عنوان فعاليت آدرس در برنامه استراتژيک دانشگاه
1- ارتقاء كيفيت تدريس با ارائه درس ها و سرفصل هاي جديد مربوط به بيوتکنولوژي
2- ارائه پاياننامه و طرح هاي تحقيقاتي در موضوعات جديد بيوتكنولوژي بر اساس روش ها و متدهاي پيشرفته
تربيت نيروي انساني کارآمد در راستاي تامين نياز و تقاضاي نظام سلامت کشور
1- هدايت پاياننامه ها به سوي تحقيقات در حيطه بيوتکنولوژي
2- فراهم نمودن بستر و انجام پژوهش با روش هاي نوين بيوتكنولوژيک
3- توسعه آزمايشگاه هاي تخصصي گروه
فراگير نمودن پژوهش در تمام سطوح دانشگاه با تاکيد بر توليد علم و اولويت هاي نظام سلامت
اجرا و پذيرش دانشجويان دوره دکتراي تخصصي بيوتکنولوژي دارويي PhD توسعه دوره هاي تکميلي و دستياري به منظور ارتقاء فعاليت هاي تخصصي
براي ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و بهداشتي- درماني مطلوب
برنامه ريزي براي اجراي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي بصورت مشترک با ساير دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي داخل و خارج کشور توسعه ارتباطات آموزشي و پژوهشي و خدماتي با مراکز و مجامع علمي
ملي و بين المللي
 
7) اهداف کلان (goals)  گروه براي پنج سال آينده :
- ارتقاء كيفيت واحدهاي درسي با تاكيد بر پيشرفت هاي جديد
- توسعه روش هاي جديد آزمايشگاهي و عملي بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي داروئي
- ارتقاء كيفي و كمي پايان نامه ها و پروژه هاي گروه
- تاسيس حداقل يك دوره تحصيلات تكميلي
- افزايش برون ده علمي گروه
- ارتقاء ایمنی آزمایشگاه ها
8) اهداف اختصاصي (objectives)  گروه در پنج سال آينده:
- اجراي طرح درسي
- برگزاري جلسات ژورنال کلاب گروه
- برگزاري کارگاه هاي و دوره هاي آموزشي کوتاه مدت
- تاسيس آزمايشگاه پروتئوميكس
- تجهيز آزمايشگاه بيوتکنولوژي پروکاريوتيک ها به تجهيزات فرمانتاسيون
- تاسيس آزمايشگاه بيوانفورماتيک
- تاسيس آزمايشگاه بيوتكنولوژي داروئي (يوکايوتيک ها)
- اعزام مرتب همكاران جهت طي دوره كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي به منظور آشنائي با پيشرفت هاي جديد اين رشته
- افزایش تعداد پست های سازمانی گروه
- اختصاص پست کارشناسی به گروه

 
  • ویرایش شده
  • در شنبه چهاردهم آبان 1401
  • توسط مهدیه راوی