زمینه های تحقیقاتی گروه

آنالیزهای فیتوشیمیایی
NMR یک بعدی و دو بعدی ترکیبات طبیعی
ارزیابی بیواکتیویته ترکیبات طبیعی
گياهان داروئي وطب سنتي منطقه استان آذربايجان شرقي
فيتوشيمي
تركيبات طبيعي ضد سرطان
آنالیز ( جداسازی و شناسایی) ترکیبات طبیعی شامل سا پونین ها، آلکالوییدها و ترکیبات فنلی به ویژه با منشاگیاهی
بررسی فعالیت بیولوژیکی ترکیبات طبیعی شامل فعالیت آنتی اکسیدان، آنتی دیابتیک، ضد درد و ضد التهاب وآندروژنیک دخیل در باروری
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی