دروس ارائه شده

 

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

پيش نياز

طرح درس

نظري

عملي

ساعت نظري

ساعت عملي

كار آموزي

كارآموزي در عرصه

1

گياهان دارویي نظری

2

 

34

 

 

 

2

ندارد

طرح درس

2

گياهان دارویی عملی

 

1

 

34

 

 

1

ندارد

طرح درس

3

فارماكوگنوزي 1

2

 

34

 

 

 

2

گياهان داروئي

طرح درس

4 فارماكوگنوزي 1 عملی   1         1 فارماكوگنوزي 1 طرح درس

4

فارماكوگنوزي 2 نظری

3

 

51

 

 

 

3

فارماكوگنوزي 1

طرح درس

5

فارماكوگنوزي 2 عملی

 

2

 

68

 

 

2

فارماكوگنوزي 1

طرح درس

6

روش ها آناليز دستگاهي نظری

3

 

51

 

 

 

3

شيمي تجزيه و آلي

طرح درس
برنامه درسی

7

طب سنتی و طب مکمل

2

 

 

 

     

 

طرح درس
 
                     
                     
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه نوزدهم شهريور 1402
  • توسط مهدیه راوی