زمینه های تحقیقاتی گروه

بررسی مکانیسم ها و عوامل موثر در اسیب های ایسکمی رپرفیوژن قلبی
پره کاندیشنینگ و پست کاندیشنینگ قلب ایسکمیک
آترواسکلروز و تارگت تراپی آن
بررسی مکانیسمهای دخیل در انتقباض و شلی عضلات صاف عروق
بررسی اثرات قلبی– عروقی ترکیبات گیاهی و سنتتیک
مطالعه اثرات و مکانیسم های اثر داروها بر روی درد های حاد و مزمن، پارکینسون، صرع ، تحمل و وابستگی به داروهای اپیوئیدی 
اثرات ضد التهاب داروها و عصاره هاي گياهي در مدلهاي حيواني
مطالعه بر روي اثر مواد بر پلي مورفونوكلئورها با استفاده از روشهاي آنزيماتيك و هيستوپاتولوژي
سم شناسی محیطی و بررسی اثرات آلاینده های شیمیایی بر روی سیستم حیاتی، سم شناسی دوران جنینی
ارزیابی خاصیت موتاسیون زایی داروها و مواد شیمیایی
فارماکولوژی و سم شناسی بالینی – کلینیکال ترایال مطالعه اثرات داروها و مواد طبيعی بر آريتمی های قلبی
مطالعه اثرات داروها و مواد طبيعی بر انفارکتوس ميوکارد
مطالعه اثرات داروها و مواد طبيعی بر آپوپتوزيس سلول های قلبی 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی